Política de privacitat

Informació adicional sobre protecció de dades

Responsable del tractament

Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Avinguda del Garraf, 3, 08720 Vilafranca del Penedès
Q-0801154F

Delegat de Protecció de Dades

dpd@cssv.cat 

Finalitats

Gestionar les queixes, els agraïments o els suggeriments que formuli i ens faci arribar, així com la comunicació amb vostè en relació a aquestes.

Legitimació

De conformitat amb l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, el present tractament es realitza en compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. En aquest sentit, l’obligació legal de gestió de les queixes, suggeriments i agraïments està prevista a l’article 12 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica

Destinataris

Les seves dades podran ser comunicades al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en aquells extrems en que sigui necessari per al compliment legal o davant requeriment per part d’Organismes o Autoritats Públiques competents.

Transferència a altres països

Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades d’acord amb la legislació vigent en cada moment. En qualsevol cas, les seves dades seran suprimides quan deixin de ser útils per la finalitat per la qual van ser recollides. 

 

Drets de les persones interessades

Vostè pot accedir a les seves dades, sol•licitar la rectificació o supressió, sol·licitar la portabilitat, oposar-se al tractament i sol•licitar la limitació, enviant la seva sol•licitud per escrit a l’adreça del responsable del tractament adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

En el cas que, en algun moment, consideri que s’han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació dirigida a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.