Política de privacitat

Informació adicional sobre protecció de dades

Responsable del tractament

Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Avinguda del Garraf, 3, 08720 Vilafranca del Penedès
Q-0801154F

Delegat de Protecció de Dades

dpd@cssv.cat 

Finalitats

Les dades facilitades es tractaran amb la finalitat de decidir sobre la seva adequació als requisits establerts pel lloc de treball vacant. En cas de decidir-se la seva adequació al lloc de treball, les dades facilitades es tractaran per gestionar el procés de selecció.

Legitimació

De conformitat amb l’article 6.1.b del Reglament (UE) 2016/679, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Destinataris

Les seves dades únicament seran tractades pels departaments i àrees de l’entitat, dins de les seves funcions i competències. Les seves dades personals no seran facilitades a altres entitats excepte que la seva candidatura progressi i alguna de les proves per a considerar la seva adequació al lloc de treball es realitzi per alguna entitat externa, o bé, a proveïdors que prestin serveis al responsable del tractament.

Transferència a altres països

Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional.

Termini de conservació

Les dades personals facilitades seran conservades durant un any. Transcorregut aquest termini, es procedirà a la seva destrucció.

Drets de les persones interessades

Vostè pot accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació o supressió, sol·licitar la portabilitat, oposar-se al tractament i sol•licitar la limitació, enviant la seva sol•licitud per escrit a l’adreça del responsable del tractament adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

En el cas que, en algun moment, consideri que s’han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació dirigida a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.