Responsabilitat social i corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa és un dels compromisos per mitjà del qual les organitzacions excel·lents mesuren i aconsegueixen resultats positius amb impacte en la societat, és a dir, en el conjunt de ciutadans, empreses i institucions de l’àmbit d’actuació que es poden veure afectades.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) s’ha compromès amb la Responsabilitat Social Corporativa. La responsabilitat social i el comportament ètic són intrínsecs a la missió i els valors del CSSV.

Els nostres professionals estan compromesos amb aquesta responsabilitat. Les seves pautes de conducta queden recollides en el nostre codi ètic, que descriu el nostre compromís en la relació i el tracte amb les persones ateses i les seves famílies, destacant-ne el respecte a la dignitat de la persona i a les seves creences, l’afavoriment d’un clima de confiança mútua amb les persones ateses i acompanyants, i la garantia de respecte a la intimitat i confidencialitat.

Volem promoure un ambient de treball digne i motivador, que afavoreixi el desenvolupament i el reconeixement de l’equip humà i fomenti la seva responsabilitat, en el treball en equip, la gestió del coneixement i la millora contínua.

En els àmbits de la gestió organitzativa i la relació amb l’entorn, adquirim els següents compromisos en matèria de responsabilitat social:

Ens hem dotat d’un pla de qualitat integral basat en l’ISO 9001, que esdevé una important eina de gestió amb la qual el CSSV incorpora la millora contínua en tots els àmbits.