Consultes externes

Unitat d’atenció a les demències de l’Alt Penedès (UDAP)

És un equip de professionals especialitzats que realitzen un estudi integral del deteriorament cognitiu o el diagnòstic de demència. Aquesta avaluació permet arribar a un diagnòstic clínic i establir un pla d’intervenció global.

L’UDAP també realitza el seguiment dels símptomes i ajusta el tractament al llarg de l’evolució de la malaltia.

És una eina de suport especialitzada per a l’atenció primària i les tres xarxes sanitàries i sociosanitàries, i requereix concertació prèvia de dia i hora.

Consulta externa en geriatria

El forma un equip de professionals que duen a terme una valoració geriàtrica integral a persones grans amb pluripatologies o en situacions de fragilitat.

L’objectiu és detectar possibles situacions de risc, descompensacions, síndromes geriàtrics i problemes de salut. Aquesta avaluació permet establir un pla terapèutic interdisciplinari per millorar l’autonomia i la salut de la persona atesa.

A més, els professionals assessoren per ajudar a assignar el recurs o dispositiu més adequat segons les necessitats específiques de cada pacient i família.

Com es pot tramitar?

Per accedir als serveis d’atenció sociosanitària és indispensable la indicació del professional assistencial de la xarxa sanitària pública. No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia.

La valoració caldrà que la faci un equip interdisciplinari que pot estar ubicat dins l’àmbit hospitalari, ambulatori o del PADES.