Portal de la transparència

Informació de recursos humans

informació sobre la plantilla, Informació sobre convocatòries de llocs de treball, Informació sobre convenis i acords laborals

Informació económica

Comptes anuals, pressupost anual, contractes d’activitat, convenis, etc….

Informació de contractació

Licitacions, contractes menors, convenis i encàrrecs a mitjans propis