Drets i deures usuaris serveis sanitaris

La Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària és un contracte social entre la ciutadania i el sistema de salut. Es defineix què esperem les persones del sistema sanitari (drets) i també com ens comprometem a això com a individus actius (deures).

Els principis sobre els quals es basa la Carta són el reconeixement de la dignitat de la persona, la llibertat i l’autonomia, la igualtat, l’accés a la informació i al coneixement en salut, i el compromís cívic. Els prop de cent drets i deures que recull la Carta s’agrupen en els deu àmbits següents.

Equitat i no discriminació

Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malatia

Accés al sistema sanitari

Intimitat i confidencialitat

Autonomia i presa de decisions

Informació sanitària, documentació clínica i TIC

Qualitat i seguretat del sistema

Constitució genètica de la persona

Investigació i experimentació

Participació

Drets i deures usuaris serveis d'atenció social

Article 12 de la Llei 12/2007, d’ 11 d’octubre de serveis socials

Drets dels usuaris de serveis residencials i diürns

Deures dels usuaris de serveis residencials i diürns