Els nostres professionals

L'equip professional

L’equip de professionals del CSSV abasta totes les necessitats de les persones que atenem des d’una perspectiva multidisciplinària.

Pots accedir a la informació sobre la composició del nostre equip de professionals aquí:

Marc jurídic laboral

El marc jurídic laboral que regula les relacions laborals dels professionals del CSSV el conformen dos convenis col·lectius de naturalesa sectorial. Aquests dos convenis es complementen, en aquelles matèries no desenvolupades pels convenis, per acords col·lectius d’empresa en matèries laborals concretes, negociats i acordats amb la representació legal de les persones treballadores.

Atesa la naturalesa pública del CSSV, també cal tenir en compte que, tant els convenis col·lectius sectorials d’aplicació com els acords col·lectius d’empresa, estan subordinats, d’acord amb els criteris d’aplicació de la jerarquia normativa, a la legislació bàsica per la qual queden afectades les relacions laborals del personal laboral del sector públic, així com la normativa bàsica general que regula les relacions laborals.

Formació

La formació dels nostres professionals és un element clau per millorar cada dia la qualitat en tots i cadascun dels nostres àmbits d’actuació. El CSSV promou i facilita la formació dels seus professionals amb el pla de formació anual que s’elabora a partir d’un procés d’anàlisis de necessitats.

Pots accedir a la memòria del pla de formació aquí:

Igualtat

El CSSV en consonància amb les necessitats i demandes de la societat actual té el ferm compromís de vetllar i promoure la igualtat, seguint les directrius que marca la legislació en la matèria i, per tant, amb subjecció absoluta a la integració del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el treball. A tal fi, el CSSV disposa d’un Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’organització, pla acordat amb la representació legal de les persones treballadores, i que ha estat concebut de forma transversal fruit del màxim consens possible i amb l’objectiu; d’eliminar qualsevol forma de discriminació, afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i la corresponsabilitat entre homes i dones en les tasques de cura, integrar la perspectiva de gènere en tots els processos d’organització i gestió, així com la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe i, en definitiva, millorar les condicions en què es desenvolupa la vida quotidiana dins l’espai laboral, garantint que totes les nostres actuacions i pràctiques laborals estiguin lliures de discriminacions per raó de sexe.

Pots accedir al document de compromís amb la Igualtat aquí: