Sol·licitar accés informació pública

Podeu utilitzar el formulari que trobareu al final d’aquest document per exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica.

Si voleu enviar-nos un agraïment, una reclamació o un suggeriment, no heu de fer servir aquest canal, sinó a través de l’apartat reclamacions i Suggeriments

El procediment administratiu d’accés a la informació pública s’ha d’ajustar als requisits, les condicions i els terminis previstos en la Llei 19/2014, entre els quals cal destacar els següents:

Una vegada presentada la sol·licitud, rebreu una comunicació amb la indicació del dia en què s’ha rebut, l’òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Amb caràcter general, la institució ha de resoldre les sol·licituds d’accés a la informació en el termini d’un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta dins d’aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol·licitud, amb les limitacions previstes en l’article 35 de la Llei esmentada.

Si la sol·licitud es resol favorablement, de manera expressa o per silenci administratiu, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l’hagi demanada, en el termini de trenta dies. L’accés a la informació pública és gratuït, però l’expedició de còpies i la conversió a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l’operació.

Les resolucions expresses o presumptes poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades. Aquestes resolucions i, si escau, les que resolguin el recurs de reposició poden ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, la qual actua amb plena independència de la institució i sense submissió a instruccions jeràrquiques de cap mena. Les persones interessades també poden presentar un recurs contenciós administratiu o emprar qualsevol altre mitjà d’impugnació o defensa que considerin procedent.

Dret d'accés a la informació pública

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Podeu utilitzar aquest formulari per exercir el dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Podeu fer el seguiment de la vostra sol·licitud a través de la següent adreça: cssv@cssv.cat

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Dades de contacte

Avisos de notificacions i esdeveniments

El CSSV us respondrà en català. Si voleu rebre la resposta en una altra llengua oficial a Catalunya, indiqueu-ho en el contingut de la vostra sol·licitud.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, com a responsable del tractament, tracta les seves dades amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds fetes per la ciutadania en exercici del dret d’accés a la informació pública, en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió, així com a la limitació del tractament i a la portabilitat de les seves dades dirigint-se a l’adreça electrònica cssv@cssv.cat, o bé, per escrit a l’adreça avinguda del Garraf 3, 08720 Vilafranca del Penedès. Podrà trobar informació addicional sobre el tractament de les seves dades a la nostra política de privacitat