PADES

És un equip sanitari de valoració i seguiment que dona suport a l’atenció primària per a l’abordatge de l’atenció en pacients amb malaltia avançada en situació final de vida, que requereixen la interdisciplinarietat i de l’especialització.

El PADES no cobreix l’atenció d’urgències ni substitueix als equips d’atenció primària de salut.

A més de realitzar atenció integral directa (l’equip es desplaça al domicili), té un paper important en la gestió de casos complexes, en la coordinació de recursos entre nivells assistencials i també en la docència a la xarxa d’atenció primària i sociosanitària.

Com es pot tramitar?

Per accedir als serveis d’atenció sociosanitària és indispensable la indicació del professional assistencial de la xarxa sanitària pública. No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia.

La valoració caldrà que la faci un equip interdisciplinari que pot estar ubicat dins l’àmbit hospitalari, ambulatori o del PADES.