Serveis d'atenció social

Residència assistida

Acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral.

Centre de dia

Acolliment diürn que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar.

Què son el serveis d'atenció social?

Els serveis d’atenció Social són substitutius de la llar i estan adreçats a persones que pateixen diferents graus de dependència.

Permeten atendre durant tot el dia persones grans que tenen un nivell de dependència lleu i que necessiten ajuda per algunes activitats de la vida diària.

Com s'accedeix als serveis d'atenció social?

S’hi accedeix a través dels equips de Treball Social dels centres d’Atenció Primària de salut o del municipi on viu la persona dependent.

Residència assistida

Acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral.

Centres de dia

Acolliment diürn que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar.