Codi ètic i de bon govern

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) és una entitat de caràcter públic, d’àmbit local, que es dedica a tenir cura de les persones en diversos camps de la salut i l’atenció social. El CSSV es va constituir l’any 2002 i està integrat en les xarxes de serveis públics com a proveïdor del Servei Català de la Salut i de la Direcció General de Protecció Social.

Treballem en l’atenció a les persones amb malalties cròniques evolutives, la rehabilitació, atenció a les persones amb dependència i en situació de final de vida, mitjançant un conjunt de serveis i dispositius que es troben al Centre Ricard Fortuny.

Per garantir una atenció integral a les persones al llarg de l’evolució de les seves necessitats, tots els nostres serveis estan coordinats entre ells, i amb els altres equipament de salut i d’atenció social del municipi de Vilafranca i de la comarca de l’Alt Penedès.

Entenem que les consideracions ètiques són un component essencial que ha d’orientar la nostra pràctica quotidiana, tant en l’àmbit organitzatiu com en l’actuació personal de cada professional de la Institució. Per això, hem valorat la importància d’elaborar un Codi ètic, que contingui el conjunt de valors i compromisos d’actuació compartits per totes les persones que integren el CSSV, i que orienti el nostre comportament amb les persones ateses i les seves famílies, les relacions amb i entre l’equip de professionals, l’estil de gestió de la Institució i la relació amb el seu entorn.

Els valors i les pautes de conducta recollits en el present Codi ètic es fonamenten en la Missió, Visió i Valors institucionals, i afecten a totes les persones i entitats que de forma permanent o puntual formin part de l’organització, inclouen des dels principis fonamentals de la bioètica (respecte a l’autonomia de la persona atesa, justícia o tracte equitatiu, beneficència i no-maleficència), fins als objectius de professionalitat, qualitat assistencial i oferiment d’una atenció integral, que considera la persona des de la vessant biopsicosocial i espiritual.

Els compromisos assumits destaquen també el respecte a la dignitat de la persona i a les seves creences, l’afavoriment d’un clima de confiança mútua amb persones ateses i acompanyants, i la garantia de respecte a la intimitat i confidencialitat. En les relacions professionals, traça l’objectiu de promoure un ambient de treball digne i motivador, que afavoreixi el desenvolupament i el reconeixement de l’equip humà del CSSV i fomenti la seva responsabilitat, el treball en equip, la gestió del coneixement i la millora contínua. En l’àmbit de la relació amb l’entorn, s’afirma el compromís de mantenir una gestió transparent, eficient i socialment responsable, que consideri el respecte al medi ambient i l’impacte social de les actuacions com a criteris transversals en la presa de decisions.