Treballa amb nosaltres

Si desitges formar part del nostre equip t’agrairem que et descarreguis el model de sol·licitud que trobaràs en el següent enllaç, l’omplis i ens el facis arribar escanejat a l’adreça de correu electrònic departamentrrhh@cssv.cat.

Pots accedir a les convocatòries de personal actualment obertes a:

Normativa convocatòries de personal

El CSSV d’acord amb el que es preveu en la disposició addicional primera i l’article 55 de Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, està sotmès al principi rector d’accés a l’ocupació pública d’igualtat, mèrit icapacitat, d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Estatut i la resta de l’ordenament jurídic. Aixímateix el CSSV està sotmès al que en matèria d’accés, selecció, mobilitat i promoció professional preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, així com els convenis col·lectius d’aplicació, en tot allò que, respecte a aquesta matèria, no sigui incompatible amb el previst en la normativa prevista en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Els processos de selecció per adjudicar llocs de treball constitueixen un element clau d’aportació de valor pel CSSV, ja sigui per a incorporar a l’organització les persones que tinguin les competències adequades per l’exercici de les seves funcions professionals, ja sigui perquè es facilita a les persones que ja formen part de l’organització la possibilitat d’obtenir una millor adequació entre les seves condicions laborals i les seves necessitats personals i familiars mitjançant la mobilitat interna, o ja sigui, finalment, per què es fomenta i facilita la possibilitat que les persones ja vinculades amb l’organització puguin trobar oportunitats de desenvolupament professional dins de la mateixa organització mitjançant la promoció interna.

Per donar compliment a la normativa d’accés a l’ocupació pública i garantir que els processos de selecció constitueixin un element clau d’aportació de valor a l’organització i als professionals que hi treballen, el CSSV s’ha dotat d’un sistema que defineix els principis i procediments a seguir en tots els processos d’adjudicació de llocs de treball i que facilita disposar en cada moment de les persones amb les capacitats i habilitats necessàries per donar resposta a les necessitats de l’organització. L’instrument principal d’aquest sistema és l’Acord signat amb la representació legal de les persones treballadores pel qual es regulen les bases generals del sistema i dels procediments de selecció de personal per l’adjudicació de llocs de treball indefinits i temporals mitjançant mobilitat interna, promoció professional o ingrés extern.

Pots accedir a l’esmentat acord aquí: