Ofertes de treball

Oferta pública d'ocupació 2024

 • ANUNCI OFERTA DE TREBALL

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca (CSSV), entitat de caràcter públic integrada en la xarxa de serveis públics en l’àmbit de l’atenció intermèdia i també en l’àmbit social, precisa cobrir un lloc de treball de:

DIRECTOR/A DE PERSONES

Missió del lloc de treball:

Liderar el desenvolupament i implementació de les polítiques de gestió de persones d’acord amb el pla estratègic del CSSV i amb l’objectiu d’aconseguir un equip humà professional, compromès i alineat amb els objectius de l’entitat.

Responsabilitats i funcions principals:

 • Garantir l’execució de les polítiques d‘organització de persones, administració, selecció, contractació, formació, desenvolupament, prevenció de riscos laborals i relacions laborals, per a poder garantir la missió dels llocs treballs del CSSV.
 • Liderar, promoure i mantenir les relacions laborals i sindicals per garantir les condicions que facilitin la negociació i la implementació de les condicions laborals adequades dins dels marcs normatius del CSSV.
 •  Garantir el compliment de la normativa laboral vigent.
 • Elaborar, gestionar i fer el seguiment del pressupost de personal aplicant totes les polítiques d’estalvi i eficiència de l’entorn públic.
 • Liderar, promoure i garantir les polítiques de comunicació interna.
 •  Liderar, promoure i garantir unes polítiques de millora continua en el departament de persones,  gestionant l’equip de persones del seu àmbit competencial, vetllant per la seva capacitació i desenvolupament professional i per la seva productivitat.
 •  Totes aquelles funcions inherents a la pròpia naturalesa del lloc de treball.

Es requereix:

 •  Llicenciatura o grau en titulacions afins a la gestió de persones.
 • Experiència acreditada mínima de 2 anys ocupant un lloc de responsabilitat en l’àmbit de la gestió de les persones en el sector sanitari i/o social.

Es valorarà:

 • Trajectòria curricular.
 • Formació complementària afí a la gestió de persones.
 • Alt nivell competencial per executar les funcions de responsable de persones, especialment es valoraran les següents competències:
  • Visió estratègica.
  • Lideratge i influència.
  • Gestió i resolució de conflictes: habilitats de negociació.
  • Planificació i organització.
  • Gestió del canvi i Innovació.
  • Vocació de Servei i compromís amb l’entitat.
  • Treball en equip.
  • Desenvolupament de l’equip.
  • Orientació a resultats.

S’ofereix:

 •  Contracte de treball per ocupar plaça vacant de naturalesa estructural.
 • Jornada laboral a temps complert.
 •  Incorporació immediata.
 • Condicions laborals i retributives segons el conveni de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, més complement de responsabilitat d’acord amb la política retributiva de l’entitat per l’exercici de les funcions de director/a de persones.

Procés de selecció:

 •  Fase 1: Comprovació de l’adequació al requisits especificats a la convocatòria.
 • Fase 2: Avaluació mèrits i proves competencials, si escau.
 • Fase 3: Entrevista amb la gerència i si s’escau exposició projecte a mig termini.

 

Lloc i termini de presentació de candidatures:

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum i carta de motivació a: erutllant@cssv.cat, fins el proper dia 13/5/2024.

Protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal s’informarà en tots els processos que el responsable del tractament és el Consorci Sociosanitari de Vilafranca, el qual ha designat un Delegat de Protecció de Dades que pot adreçar-se a la següent correu electrònic: dpd@cssv.cat. I que les dades de les persones candidates seran tractades amb la finalitat decidir sobre la seva acceptació com a persona candidata i gestionar la seva potencial participació en els processos de selecció (convocatòria pública i/o borsa de treball de l’entitat). Les dades de les persones candidates seran tractades per l’aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d’acord al que disposa l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Al presentar-se a una convocatòria pública, les persones candidates autoritzen que el seu nom, cognoms, DNI i lloc de treball assignat puguin aparèixer en la resolució de la mateixa. En enviar la informació   sol•licitada, les persones candidates garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas. Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d’haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l’entitat per les finalitats assenyalades. Les dades personals podran ser conservades durant el temps de vigència de les borses de treball i seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. Les dades no seran transferides a un tercer excepte que una disposició legal ho prevegi. En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, adreçant-se a Av. Garraf, 3 (08720) Vilafranca del Penedès. 

Vilafranca del Penedès, 29 d’abril de 2024.

Oferta pública d'ocupació 2023- (Procés finalitzat)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball en la categoría de Bugader/a:

Oferta pública d'ocupació 2023- (Procés finalitzat)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball en la categoría de Neteja àmbit residència:

Oferta pública d'ocupació 2023- (Procés finalitzat)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball en la categoría de Neteja àmbit sociosanitari:

Oferta pública d'ocupació 2023- (Procés finalitzat)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball en la categoría de Gerocultor/a:

Oferta pública d'ocupació 2023- (Procés Finalitzat)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball en la categoría de Gerocultor/a: