Política de privacitat

Informació adicional sobre protecció de dades de clients

Responsable del tractament

Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Avinguda del Garraf, 3, 08720 Vilafranca del Penedès
Q-0801154F

Delegat de Protecció de Dades

dpd@cssv.cat 

Finalitats

Prestar el tractament mèdic, sanitari, sociosanitari i social als pacients i usuaris de l’entitat, així com garantir el seu registre, assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials que es requereixin per a la correcta atenció, elaborar la història clínica i proporcionar la informació necessària per a la facturació del servei prestat.

Legitimació

De conformitat amb l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, el present tractament es realitza en compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. En aquest sentit, l’article 9.2.h del RGPD preveu el tractament quan sigui necessari per a finalitats de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social i gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària.

Destinataris

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i àrees directament vinculats a l’assistència sanitària de l’entitat, d’acord amb les seves competències i funcions. Les seves dades seran facilitades a organismes o autoritats públiques pertinents, així com tercers, quan així ho estableixi una norma o resulti necessari per al compliment legal o per necessitat material. També podran ser cedides a les companyies asseguradores i mutualitats que s’hagin de fer càrrec de les despeses derivades de l’assistència. Les seves dades podran ser facilitades a tercers encarregats del tractament que realitzen proves diagnòstiques o altres serveis assistencials requerits.

 

El responsable del tractament posa en coneixement que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya, de manera que les seves dades seran comunicades al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Transferència

a altres països

Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional, a excepció que les entitats asseguradores que indiqui el pacient es trobin en tals estats o quan el pacient doni el seu consentiment.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades segons la legislació sanitària vigent en cada moment, en l’actualitat s’ha de considerar la Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

 

En aquest sentit, les seves dades seran conservades durant cinc anys, excepte les dades relatives als consentiments informats, els informes d’alta, els informes quirúrgics, les dades relatives a l’anestèsia, els informes d’exploracions complementàries, els informes de necròpsia i els informes d’anatomia patològica, que es conservaran durant 15 anys, tal com disposa l’article 12 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

Drets de les persones interessades

Vostè pot accedir a les seves dades, sol•licitar la rectificació o supressió, sol•licitar la portabilitat, oposar-se al tractament i sol•licitar la limitació, enviant la seva sol•licitud per escrit a l’adreça del responsable del tractament adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

En el cas que, en algun moment, consideri que s’han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació dirigida a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.