Política de privacitat

Informació adicional sobre el tractament de les dades al dret d'accés a la informació pública

Responsable del tractament

Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Avinguda del Garraf, 3, 08720 Vilafranca del Penedès
Q-0801154F

Delegat de Protecció de Dades

dpd@cssv.cat 

Finalitats

Portar a terme la corresponent gestió i tramitació de sol·licituds fetes per la ciutadania en exercici del dret d’accés a la informació pública.

Legitimació

De conformitat amb l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, el present tractament es realitza en compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. En aquest sentit, l’obligació legal que habilitat el tractament d’aquestes dades es troba a l’article 18 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Destinataris

L’informem  que les seves dades no seran comunicades a cap tercer, llevat que alguna disposició legal ho permeti. També l’informem que les seves dades personals seran conservades fins que vostè no sol·liciti la seva supressió, es segueixin mantenint relacions amb vostè o per l’existència de lleis aplicables que obliguin la seva conservació.

Transferència a altres països

Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional, a excepció que les entitats asseguradores que indiqui el pacient es trobin en tals estats o quan el pacient doni el seu consentiment.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades fins que vostè no sol·liciti la seva supressió, es segueixin mantenint relacions amb vostè o per l’existència de lleis aplicables que obliguin la seva conservació.

Drets de les persones interessades

Vostè pot accedir a les seves dades, sol•licitar la rectificació o supressió, sol·licitar la portabilitat, oposar-se al tractament i sol•licitar la limitació, enviant la seva sol•licitud per escrit a l’adreça del responsable del tractament adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

En el cas que, en algun moment, consideri que s’han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació dirigida a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.