Ofertes de treball

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir 1 lloc de treball en la categoría de Responsable de Serveis Generals:

--Procés finalitzat.--

Resolució definitiva

Resultat definitiu final 

Resolució definitiva parcial - Entrevistes

Resolució definitiu parcial

Resolució provisional

Bases convocatoria 10-2022-TO-EXT  

Sol·licitud d'accés a la convocatoria externa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir 1 lloc de treball en la categoría de farmacèutic

--Procés finalitzat.--

Resultat definitiu final

Resultat provisional final

Resultat Definitiu Parcial

Resolució provisional

Bases convocatoria 9-2022-TE-EXT  

Sol·licitud d'accés a la convocatoria externa

Model autoavaluació

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir 2 llocs de treball de Supervisor/a

--Procés finalitzat.--

Resolució definitiva

Resultat definitu final

Resolució definitiva parcial - Entrevistes

Resolució definitiva parcial

Resolució provisional

Bases convocatoria 8-2022-TE-EXT

Bases convocatoria 8-2022-TO-EXT

Sol·licitud d'accés a la convocatoria externa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir 2 lloc de treball en la categoría de gerocultor/a:

 --Procés finalitzat.--

Resolució definitiva final

Resolució provisional final

Resultat Definitiu Parcial

Resolució provisional parcial

Bases convocatoria 7-2022-TE-EXT  

Sol·licitud d'accés a la convocatoria externa

Model autoavaluació

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir 7 lloc de treball en la categoría de auxiliar d’infermeria:

 --Procés finalitzat.--

Resolució definitiu final

Resultat provisional final

Resultat Definitiu Parcial

Resolució provisional parcial

Bases convocatoria 6-2022-TE-EXT  

Bases convocatoria 6-2022-TO-EXT  

Sol·licitud d'accés a la convocatoria externa

Model autoavaluació

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir 2 lloc de treball en la categoría de neteja:

 --Procés finalitzat.--

Resolució definitiva

Resolució provisional resultat final

RESULTAT DEFINITIU PARCIAL 3-2022

RESOLUCIO PROVISIONAL PARCIAL

Bases convocatoria 3-2022-TE-EXT  

Sol·licitud d'accés a la convocatoria externaSOL.LICITUD ACCES CONVOCATORIES EXTERNA

Model autoavaluació

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir 1 lloc de treball en la categoría de d’Infermeria:

 --Procés finalitzat.--

Resolució provisional final

Resolució prova técnica 24.02.2023

Resolució prova técnica 15.02.2023

Resolució provisional definitiu parcial

RESOLUCIO PROVISIONAL PARCIAL CONV. 1-2022

COMUNICAT D'ESMENES DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 1-2022-TE-EXT

COMUNICAT D'ESMENES DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 1-2022-TO-EXT

Bases convocatoria 1-2022-TE-EXT  

Bases convocatoria 1-2022-TO-EXT

Sol·licitud d'accés a la convocatoria externa

Model autoavaluació

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir 1 lloc de treball en la categoría de d’Auxiliar tècnic informàtic

  --Procés finalitzat.--

Resolucio definitiva resultat final

Resolució provisional resultat final

RESULTAT DEFINITIU CONV. 4-2022

RESOLUCIO PROVISIONAL CONV. 4-2022

COMUNICAT D'ESMENES DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 4-2022-TE-EXT

Bases convocatoria 4-2022-TE-EXT  

Sol·licitud d'accés a la convocatoria externa

Model autoavaluació


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --Procés finalitzat.--

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir 1 lloc de treball en la categoría de Tècnic mig en administració:

Resolucio definitiva resultat final

Resolució provisional resultat final

RESOLUCIÓ DEFINITIU PARCIAL CONV. 5-2022-TE-EXT

RESOLUCIO PROVISIONAL PARCIAL CONV. 5-2022-TE-EXT

COMUNICAT D'ESMENES DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 5-2022-TE-EXT

Bases convocatoria 5-2022-TE-EXT 

Sol·licitud d'accés a la convocatoria externa

Model autoavaluació

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --Procés finalitzat.--

Ampliació fins al 10 de novembre de 2022 per presentació de candidatures

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir 4 llocs de treball en la categoría de metge/essa:

Resolució definitiva

Resolució provisional Resultat Final

Nota informativa-2

NOTA INFORMATIVA-Canvi dates prova tècnica

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PARCIAL CONVOCATORIA 2-2022-TO-EXT I 2-2022-TE-EXT

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONVOCATORIA 2-2022-TO-EXT I 2-2022-TE-EXT

COMUNICAT D'ESMENES DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2-2022-TE-EXT

COMUNICAT D'ESMENES DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2-2022-TO-EXT

Bases convocatoria 2-2022-TE-EXT

Bases convocatoria 2-2022-TO-EXT

Anunci boppb

Sol·licitud d'accés a la convocatoria externa

CV Normalitzat simple

 Model autoavaluació

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --Procés finalitzat.--

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) precisa cobrir un lloc de treball de Tècnic/a mig/mitjana adscrit/a a la Direcció Econòmica i Serveis Generals, d’acord amb el següent perfil professional i condicions laborals:

 

Missió del lloc de treball:

Desenvolupar les tasques tècniques relacionades amb els procediments administratius que hagi de realitzar el CSSV en compliment de la Llei de contractes del Sector Públic, la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i altres àmbits del CSSV.

 

Funcions generals i específiques del lloc:

Àmbit Contractació Pública (aquestes funcions i tasques es duran a terme amb la col·laboració i el suport del Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci -SACAC- per consultes i documentació jurídic administratives relacionades amb els procediments):

 • Elaborar, revisar i tramitar tots els documents relacionats amb els procediments de contractació pública:  responsable de l’elaboració dels plecs tècnics i dels informes tècnics d’avaluació de les ofertes presentades amb la col·laboració tècnica del personal del CSSV referent en l’àmbit del procediment concret o personal extern.
 • Arxivar i custodiar tota la documentació, física i informàtica, relacionada amb els procediments de contractació pública.
 • Definir calendari dels procediments de contractació pública, convocar components de les corresponents meses.
 • Persona referent amb els seguiments dels procediments: quadre de seguiment a l’abast del Comitè de Direcció amb actualització de l’estat. Publicació i actualització de la informació dels diferents procediments segons marca la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Preparar i tramitar els documents relacionats amb els contractes de compra conjunta tramitats amb la Plataforma d’Hospitals.
 • Elaborar i tramitar els documents relacionats amb els contractes menors que el CSSV hagi de subscriure.

Altres Àmbits:

 • Persona referent en vetllar per la publicació de la documentació actualitzada dels diferents àmbits (jurídic, econòmic, pressupostari, contractació, laboral...) segons el previst en la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Seguiment, formats estàndards.
 • Elaboració de protocols, circuits... a petició de Direcció Econòmica i de Serveis Generals / Gerència relacionats amb qualsevol àmbit del CSSV, amb la col·laboració tècnica del personal del CSSV referent en l’àmbit del document concret.
 • Redacció de documentació/informes associats a la Direcció Econòmica i de Serveis Generals / Gerència.
 • Vetllar pel seguiment del pla d’inversions anual del CSSV. A partir del quadre d’inversions aprovat, haurà de vetllar per el seu seguiment, a nivell d’estat d’execució, econòmic, tipus de procediment a aplicar. Presentació del seguiment trimestral a Direcció Econòmica i de Serveis Generals / Gerència.
 • Arxivar i custodiar tota la documentació, física i informàtica, relacionada amb el Pla d’inversions.
 • Altres funcions inherents en el lloc de treball.

 

Es requereix:

 • Estar en possessió de títol universitari mig o equivalent de la família d’Administració i Gestió o relacionada.
 • Formació o Experiència demostrable en l’Àmbit de Contractació Pública.
 • Domini avançat del programari Office (Word, Excel, i Power Point).
 • Nivell C de català o nivell superior.

           

Es valorarà:

 • Formació complementària amb les funcions a dalt descrites.
 • Persona autònoma, discreta i habituada a treballar amb informació confidencial.
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts.
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització.
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge.
 • Habilitat de comunicació.
 • Compromís amb l’organització.

 

S'ofereix:

 • Contracte d’interinitat per substitució d’una baixa maternal a temps parcial (25 hores setmanals).
 • Incorporació aproximada octubre 2022.
 • Condicions laborals i retributives segons el conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (grup professional 5).

 

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum abans del dia 15 de juliol de 2022 a departamentrrhh@cssv.cat, indicant la referència: Oferta de treball Contractació Pública.

 

Protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal s’informarà en tots els processos que el responsable del tractament és el Consorci Sociosanitari de Vilafranca, el qual ha designat un Delegat de Protecció de Dades que pot adreçar-se a la següent correu electrònic: dpd@cssv.cat.

I que les dades de les persones candidates seran tractades amb la finalitat decidir sobre la seva acceptació com a persona candidata i gestionar la seva potencial participació en els processos de selecció. Les  dades de les persones candidates seran tractades per l’aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d’acord al que disposa l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Al presentar-se a una convocatòria pública, les persones candidates autoritzen que el seu nom, cognoms, DNI i lloc de treball assignat puguin aparèixer en la resolució de la mateixa. En enviar la informació sol•licitada, les persones candidates garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas.  Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per les finalitats assenyalades.

Les dades personals podran ser conservades durant el temps de vigència de les borses de treball i seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. Les dades no seran transferides a un tercer excepte que una disposició legal ho prevegi.

En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent, adreçant-se a Av. Garraf, 3 (08720) Vilafranca del Penedès.

Vilafranca del Penedès, 15 de juny de 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --Procés finalitzat.--

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) precisa cobrir un lloc de treball de Tècnic/a mig/mitjana adscrit/a a la Direcció Econòmica i Serveis Generals (especialitat comptabilitat i tresoreria), d’acord amb el següent perfil professional i condicions laborals:

 

Missió del lloc de treball:

Administrar i gestionar els procediments administratius-comptables i de tresoreria, assegurant la qualitat i la comprensibilitat de la informació i garantint la correcta realització de tots els processos de forma transparent i eficaç, responsabilitzant-se del tractament adequat de tota la informació i documentació comptable segons la normativa, els procediments i els terminis vigents i d'acord amb les directrius de la Direcció Econòmica i Serveis Generals.

 

Funcions generals i específiques del lloc:

 • Registrar totes les operacions econòmiques i financeres que es duguin a terme a l'entitat, això inclou el registre de despeses i ingressos, a més de assegurar-se que les mateixes transaccions tenen legalitat i es registren seguint el marc legal.
 • Recopilar, verificar i registrar la informació administrativa comptable relativa a l'activitat de l'empresa: albarans, factures, rebuts, resguards, extractes bancaris, etc.
 • Codificació factures per centres de cost i arxiu dels documents comptables.
 • Elaboració dels Comptes Anuals de l’entitat.
 • Conciliació bancària.
 • Planificar i gestionar els pagaments i cobraments a realitzar.
 • Controlar els moviments i saldos bancaris. Interlocució amb entitats bancàries (càrrecs erronis, gestió comissions,...)
 • Quadre de Tresoreria Mensual: confecció i seguiment.
 • Gestió de proveïdors (control de factures, cartera, terminis de pagament,...)
 • Seguiment del calendari de les obligacions fiscals i tributàries i confecció dels documents relatius a la seva liquidació. Interlocució amb assessors fiscals.
 • Tancament de l’any: registre dels assentaments de tancament (existències, reclassificació préstecs, provisions, periodificacions...)
 • Recopilar informació i donar resposta a la enquesta EESRI.
 • Confecció del model 347.
 • Recopilar i donar resposta a la informació sol·licitada per la Central de Balanços.
 • Report mensual i anual Intervenció Adjunta per a la comptabilitat per el PCI.
 • Report trimestral informació endeutament Departament d’Economia i Hisenda.
 • Preparació documentació auditoria financera preliminar i final.
 • Custodia dels documents comptables dins del període legalment establert.
 • Control d'inventari, de l’actiu i el passiu de què disposa l'empresa.
 • Participació en l'elaboració i el seguiment del pressupost financer de l’entitat.
 • Elaboració, seguiment i liquidació del pressupost pressupostari.
 • Seguiment del procediment de compres vigent en compliment de la normativa d’aplicació.
 • Preparació de les justificacions dels ingressos i subvencions concedides.
 • Elaboració de reportings financers.
 • Tasques pròpies del departament administratiu-comptable.
 • Altres tasques pròpies del lloc.

 

Es requereix:

 • Estar en possessió de diplomatura universitària i/o equivalent en la branca d’estudis d’empresa.
 • Experiència comptable demostrable al sector salut i/o sector públic mínim 4 anys.
 • Domini de Excel.
 • Nivell C o superior de Català.

           

Es valorarà:

 • Formació en comptabilitat pública.
 • Domini de MS Office.

 

Competències del lloc de treball:

 • Aptitud numèrica.
 • Precisió i atenció al detall.
 • Compromís amb l’organització i la feina.
 • Orientació a la qualitat.
 • Planificació i organització en el treball.
 • Sigil professional.
 • Capacitat d’observació i anàlisi.

 

S'ofereix:

 • Contracte d’interinitat a temps complet fins convocatòria de plaça vacant.
 • Incorporació aproximada agost 2022.
 • Condicions laborals i retributives segons el conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (grup professional 5).

 

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum abans del dia 30 de juny de 2022 a departamentrrhh@cssv.cat, indicant la referència: Oferta de treball Comptabilitat.

 

Protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal s’informarà en tots els processos que el responsable del tractament és el Consorci Sociosanitari de Vilafranca, el qual ha designat un Delegat de Protecció de Dades que pot adreçar-se a la següent correu electrònic: dpd@cssv.cat.

I que les dades de les persones candidates seran tractades amb la finalitat decidir sobre la seva acceptació com a persona candidata i gestionar la seva potencial participació en els processos de selecció. Les  dades de les persones candidates seran tractades per l’aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d’acord al que disposa l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Al presentar-se a una convocatòria pública, les persones candidates autoritzen que el seu nom, cognoms, DNI i lloc de treball assignat puguin aparèixer en la resolució de la mateixa. En enviar la informació sol•licitada, les persones candidates garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas.  Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per les finalitats assenyalades.

Les dades personals podran ser conservades durant el temps de vigència de les borses de treball i seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. Les dades no seran transferides a un tercer excepte que una disposició legal ho prevegi.

En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent, adreçant-se a Av. Garraf, 3 (08720) Vilafranca del Penedès.

 

Vilafranca del Penedès, 13 de juny de 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --Procés finalitzat.--

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV), entitat de caràcter públic, d’àmbit local, que es dedica a l'atenció a les persones amb malalties cròniques evolutives, la rehabilitació i atenció a les persones grans amb dependència, garantint una atenció integral a les persones al llarg de l'evolució de les seves necessitats i que està integrat en les xarxes de serveis públics, com a proveïdor del Servei Català de la Salut i de la Direcció General de Protecció Social, precisa cobrir un lloc de treball de:

SUPERVISOR/A D’INFERMERIA

Missió del lloc de treball:

Dissenyar, planificar, executar i avaluar l’activitat dels professionals del seu equip i el seu entorn organitzatiu per mantenir els estàndards de qualitat, contribuint en les polítiques de salut i social del CSSV i en el desenvolupament de les funcions de gestió i lideratge, sota les directrius de la Direcció Assistencial,.

Funcions generals del lloc:

 • Política i estratègica: participar en el desenvolupament i aplicació de les polítiques i estratègies del CSSV.
 • Lideratge: contribuir en la difusió i al desenvolupament de la missió, visió i valors del CSSV.
 • Persones: planificar, organitzar i avaluar, optimitzant els recursos humans.
 • Aliances i gestió de recursos: identificar prioritats, planificar, organitzar i avaluar l’optimització dels recursos necessaris pel desenvolupament de la pràctica assistencial.
 • Gestió de processos: participar en la definició d’objectius de la unitat, de competències i del mapa de processos del CSSV per obtenir resultats assistencials i de qualitat.
 • Persona referent en el lideratge dels seus equips de treball.
 • Vetllar pel compliment de tots els requisits establerts a la normativa vigent.
 • Docència, investigació i formació continuada: impulsar la participació en la formació clínica dels futurs professionals i formació i pregrau, postgrau i especialitats, si s’escau.

Funcions específiques del lloc:

 • Implicar als professionals per garantir el desenvolupament, implantació i millora continua de la qualitat assistencial garantint el benestar i la seguretat dels usuaris.
 • Gestionar les absències dels professionals amb la coordinació del departament de recursos humans.
 • Fomentar la implicació i assumpció de responsabilitats i el treball en equip per estimular i incentivar el compromís professional, afavorint les relacions interpersonals de l’equip.
 • Contribuir al desenvolupament dels valors i bones pràctiques fomentant la transferència de coneixement.
 • Garantir l’aplicació dels processos i avaluar la qualitat de les cures i atencions.
 • Dissenyar, desenvolupar processos basats en les necessitats de l’organització.
 • Garantir el respecte als marcs professionals i l’acompliment de les normes i procediments que permetin realitzar bones pràctiques i obtenir resultats identificables.
 • Gestionar les queixes i /o suggeriments que puguin presentar usuaris o llurs familiars junt amb la Direcció d’atenció pacients i famílies.
 • Totes aquelles funcions inherents a la pròpia naturalesa del lloc de treball.

Es requereix:

 • Estar en possessió del títol de Diplomatura o Grau d’infermeria. Es valorarà favorablement la formació específica del sector sociosanitari i/o social.
 • Acreditar experiència professional en la gestió d’equips de treball.

Es valorarà:

 • Experiència acreditada assistencial, es valorarà l’experiència en gestió preferentment en l’àmbit sociosanitari.
 • Es valorarà tenir experiència en gestió de casos, recerca, docència, formació en qualitat i seguretat.
 • Domini eines ofimàtiques (Excel, Word, Access,...) i altres paquets informàtics de gestió, preferentment Denario.
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts.
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització.
 • Habilitats de lideratge i de comunicació.
 • Compromís amb l’organització i la feina.
 • Proactiu en la millora continua i anticipació a les necessitats/conflictes.
 • Capacitat d’influència i persuasió.
 • Capacitat d’anàlisi i solució de conflictes: habilitats de negociació.

S'ofereix:

 • Contracte d’interinitat a temps complet fins convocatòria de plaça vacant.
 • Incorporació immediata.
 • Condicions laborals i retributives segons el conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum abans del 31/5/2022 a departamentrrhh@cssv.cat. 

Protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal s’informarà en tots els processos que el responsable del tractament és el Consorci Sociosanitari de Vilafranca, el qual ha designat un Delegat de Protecció de Dades que pot adreçar-se a la següent correu electrònic: dpd@cssv.cat.

I que les dades de les persones candidates seran tractades amb la finalitat decidir sobre la seva acceptació com a persona candidata i gestionar la seva potencial participació en els processos de selecció (convocatòria pública i/o borsa de treball de l’entitat). Les dades de les persones candidates seran tractades per l’aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d’acord al que disposa l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Al presentar-se a una convocatòria pública, les persones candidates autoritzen que el seu nom, cognoms, DNI i lloc de treball assignat puguin aparèixer en la resolució de la mateixa. En enviar la informació sol•licitada, les persones candidates garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas. Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per les finalitats assenyalades.

Les dades personals podran ser conservades durant el temps de vigència de les borses de treball i seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. Les dades no seran transferides a un tercer excepte que una disposició legal ho prevegi.

En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, adreçant-se a Av. Garraf, 3 (08720) Vilafranca del Penedès.

Vilafranca del Penedès, 11 de maig de 2022

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Procés de selecció tancat a l'abril de 2022

ANUNCI relatiu a la convocatòria d'un lloc de treball de caràcter temporal (contracte d’interinitat per substitució d’una persona amb reserva de lloc de treball) de la categoria professional de

Recepcionista

 

Missió del lloc de treball:

 

Contribuir en les polítiques de confort dels usuaris -interns / externs – del CSSV i de les entitats que pugui gestionar, proporcionant tot tipus d’informació i assistència i mantenint els estàndards de qualitat i seguretat.

 

Funcions generals i específiques del lloc:

 

Funcions generals:

 • Organitzar i gestionar els serveis propis de recepció i àrees comunes.
 • Formalitzar i gestionar la informació derivada de les entrades i sortides dels usuaris.
 • Atendre al client (intern / extern) de forma directa, via telefònica i/o escrita, per solucionar qualsevol incidència d’ordre pràctic.
 • Realitzar tràmits administratius relacionats amb el lloc de treball: programació visites, peticions ambulàncies, arxivar històries clíniques.
 • Control d’entrades i sortides: usuaris, pacients, familiars, persones treballadores.
 • Informar als client (extern) sobre els serveis propis i complementaris que ofereix el CSSV.
 • Gestionar, controlar, facturar i cobrar tots els serveis complementaris prestats en el CSSV. 

Funcions específiques:

 • Control de càmeres de televisió de circuit tancat.
 • Resoldre queixes i incidències d’ordre pràctic.
 • Control de claus.
 • Gestió de braçalets.
 • Obertura d’història clínica.
 • Participar en sessions formatives del CSSV.
 • Totes aquelles funcions inherents a la pròpia naturalesa del lloc de treball.

  

Es requereix:

 • Estar en possessió del títol de grau mig de la branca d’administració.

 

Es valorarà:

 • Tenir experiència en llocs similars en entorns sanitaris/social.
 • Coneixements d’usuari d’informàtica i coneixements del programari propi.

 

Competències del lloc de treball:

 • Compromís amb l’organització i la feina.
 • Orientació al client intern / extern.
 • Orientació a la qualitat.
 • Planificació i organització en el treball.
 • Sigil professional.
 • Treball en equip.
 • Capacitat d’observació i anàlisi.
 • Habilitats comunicatives.
 • Tractament i difusió de la informació.

 

S'ofereix:

 • Contracte d’interinitat per suplència derivada d’una reserva de lloc de treball (aproximadament fins desembre 2022).
 • Incorporació aproximada abril 2022.
 • Temps parcial, aproximadament del 50%, al torn de matí i tarda, depenent de la necessitat del servei.
 • Condicions laborals i retributives segons el II conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (grup professional 6.2.Nivell I).

 

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum abans del 28/03/2022 a departamentrrhh@cssv.cat.

 

Vilafranca del Penedès, 22 de març de 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedés es una entidad pública  de ámbito  local, ubicada en Vilafranca del Penedés (Barcelona), y que se dedica a prestar Servicios sociosanitarios a la comarca del Alt Penedés, precisa cubrir 2 sitios de trabajo de:

Medico especialista, en geriatria -preferentemente-

Se ofrece

 • Contracto de interinidad pendiente de convocatoria para formar parte de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuidad en la organización.
 • Jornada laboral a tiempo completo  más guardias con modalidad presencial de fines de semana y festivos, laborables localizables.
 • Incorporación inmediata
 • Horario a convenir
 • Condiciones laborales y retributivas según convenio de trabajo de los “Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut”.
 • Rango salarial de  40.000 €  a 45.000€  anuales brutos aproximadamente (más guardias)
 • Incremento retributivo según acreditación de carrera profesional ( máximo 11.000€ anuales)
 • Retribución variable por objetivos (máximo 3.400 € anuales)

 

Se requiere

 • Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía
 • Tener especialidad en geriatría (preferentemente), Medicina Familiar y Comunitaria o Medicina Interna
 • Usuario avanzado en herramientas de ofimática

 

Se valora

 • Tener experiencia profesional acreditada
 • Capacidad de trabajar  en equipo, por objetivos y  en protocolos establecidos
 • Capacidad analítica, de planificación y de organización
 • Capacidad y voluntad de aprendizaje
 • Habilidad de comunicarse con las personas
 • Compromiso con la organización  y  vocación por atender a la persona dependiente

 

Las personas interesadas tendrán que enviar su currículum a departamentrrhh@cssv.cat a la atención de Lurdes Martinez, directora asistencial.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedés es una entidad pública  de ámbito  local, ubicada en Vilafranca del Penedés (Barcelona), y que se dedica a prestar Servicios sociosanitarios a la comarca del Alt Penedés, precisa cubrir 2 sitios de trabajo de:

                        Enfermero/a

Se ofrece

 • Contracto de interinidad pendiente de convocatoria para formar parte de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuidad en la organización.
 • Jornada laboral a tiempo completo.
 • Turno diurno o nocturno
 • Servicios en unidad asistenciales
 • Condiciones laborales y retributivas según convenio de trabajo de los “Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut”.
 • Rango salarial de  30.000 €  a 35.000€  anuales brutos aproximadamente (más pluses de sábados, domingos , festivos y plus de nocturnidad si procede)
 • Incremento retributivo según acreditación de carrera profesional (máximo  4.400 € anuales)
 • Retribución variable por objetivos (máximo 2.800€ anuales)

Se requiere

 • Estar en posesión del título de Diplomado/a o graduado/a en enfermería
 • Incorporación inmediata
 • Usuario avanzado en herramientas de ofimática

Se valora

 • Tener experiencia profesional
 • Capacidad de trabajar  en equipo, por objetivos y  en protocolos establecidos
 • Capacidad analítica, de planificación y de organización
 • Capacidad y voluntad de aprendizaje
 • Habilidad de comunicarse con las personas
 • Compromiso con la organización  y  vocación por atender a la persona dependiente

Las personas interesadas tendrán que enviar su currículum a departamentrrhh@cssv.cat a la atención de Lurdes Martinez, directora asistencial.

 

---------------------------------------------------------

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2022

El CSSV iniciarà concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball:

Anunci

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procés de selecció tancat al febrer de 2022.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès -CSSV una entitat pública d’àmbit local,

arrelada a Vilafranca que es dedica a prestar serveis sociosanitaris a la comarca de l’Alt

Penedès, precisa incorporar en dependència de la Gerència del centre a un/a

Director/a de Recursos Humans

Es tracta d'una oportunitat de treball per a una persona que vulgui desenvolupar la seva activitat professional en una entitat que requereix polivalència i dinamisme.

Missió

Ajustar les polítiques de recursos humans a l’estratègia i al servei del CSSV amb l'objectiu

d’aconseguir un equip humà professional, compromès i alineats amb els objectius corporatius.

Responsabilitats i funcions principals

 • Promoure les polítiques d‘organització de persones, selecció, contractació, formació, desenvolupament i reconeixement professional, prevenció de riscos i salut laboral i relacions laborals, que millor puguin garantir la missió dels llocs de treball del CSSV.
 • Liderar, promoure i mantenir les relacions laborals i sindicals saludables per aconseguir la negociació i la resolució de conflictes amb les persones treballadores i els seus representants legals.
 • Elaborar, gestionar i fer el seguiment del pressupost de personal aplicant totes les polítiques d’estalvi i eficiència de l’entorn públic.
 • Liderar, promoure i garantir les polítiques de comunicació interna.
 • Liderar, promoure i garantir unes polítiques de millora continua en el departament de Recursos Humans.
 •  Gestionar l’equip de persones del seu àmbit competencial, vetllant per la seva capacitació i desenvolupament professional i per la seva productivitat.
 • Totes aquelles funcions inherents a la pròpia naturalesa del lloc de treball

Requisits

 • Llicenciatura en ciències del treball, dret, psicologia, ADE o grau equivalent
 • Experiència acreditada ocupant un lloc similar en el sector sanitari, mínim 4 anys
 • Imprescindible acreditar formació complementària en l’àmbit de la gestió dels RRHH

Competències

 • Visió estratègica de l’organització
 • Vocació de servei i compromís amb l’entitat
 • Lideratge i influència
 • Gestió i resolució de conflictes: habilitats de negociació
 • Gestió del canvi i innovació
 • Planificació i organització
 • Treball en equip
 • Orientació a resultats

Mèrits a valorar

 • Trajectòria curricular
 • Formació complementària
 • Alt nivell competencial per executar les funcions de la Direcció de RRHH d’acord amb els valors del CSSV
 • Entrevista i si s’escau, una exposició d’un projecte estratègic de Recursos humans.

Oferim

 • Contracte laboral
 • Jornada completa
 • Condicions laborals segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental
 • Retribució d’acord l’acreditació i vàlua dels candidats/es i els paràmetres del CSSV

Procés de selecció

 • 1ra Fase: Comprovació de l’adequació als requisits establerts
 • 2na Fase: Avaluació dels mèrits i proves competencials
 • 3ra Fase: Entrevista amb la Gerència i si s’escau exposició d’un projecte a mig termini

Termini de presentació

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum i carta de motivació, a

erutllant@cssv.cat. Data límit de presentació de candidatures: dia 31 de gener de 2022

 

-----------------------------------------------------------------

 --Procés finalitzat.--

 

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès és una entitat pública d’àmbit local, arrelada a Vilafranca, i que es dedica a prestar serveis sociosanitaris a la comarca de l’Alt Penedès, precisa cercar els serveis professionals d’un/a: 

PERRUQUER/A

 

El CSSV ofereix:

 • Incorporació immediata
 • Espai i equipament per desenvolupar la seva activitat professional

 

Les persones interessades preguem enviïn el CV a la següent adreça etorres@cssv.cat.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2021

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball de gerocultor/a:

Anunci

Nota informativa

Bases convocatoria

Sol·licitud d'accés a la convocatoria

Llistat definitiu admessos i exclosos

Resolució definitiva

Acord definitiu

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 --Procés de selecció finalitzat.--

 

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès és una entitat pública d’àmbit local, arrelada a Vilafranca, i que es dedica a prestar serveis sociosanitaris a la comarca de l’Alt Penedès, precisa incorporar en dependència de la Direcció econòmica i de serveis generals a un/a:

Responsable de Serveis Generals

 

Es tracta d’una oportunitat de treball per a una persona que vulgui desenvolupar la seva activitat professional en una entitat que requereix polivalència, dinamisme i amb ganes de gestionar equips de treball.

 

Missió:

 • Coordinar i liderar les àrees pròpies de l’àmbit de serveis generals, gestionant-ne els equips professionals.

 

Funcions generals:

 • Gestió dels equips de treball, establiment de circuits i propostes de millora de les àrees amb personal propi – neteja, bugaderia i roberia-
 • Supervisió i coordinació de les àrees amb serveis total o parcialment externalitzats –cuina i manteniment-
 • Gestió de seguiment i control d’altres activitats relacionades amb la infraestructura (seguiment d’obres, seguiment i control consums energètics,...)
 • Optimització de la gestió dels recursos interns i externs, gestionant i controlant la despesa
 • Gestió administrativa: gestió contractes i pressupostos, preparació dels plecs tècnics de procediments de contractació pública necessaris
 • Garantir el correcte compliment de les obligacions normatives en les diferents àrees
 • Totes aquelles tasques pròpies de l’àrea de Serveis Generals

 

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV amb perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa
 • Condicions laborals segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Retribució d’acord l’acreditació i vàlua dels candidats/es i els paràmetres del CSSV
 • Projecció de carrera professional

 

Es requereix

 • Preferentment amb estudis universitaris relacionats o aplicables en l’àmbit competencial per desenvolupar el lloc de treball
 • Coneixements específics de la normativa higiènic-sanitària
 • Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari
 • Experiència prèvia en llocs de treball similars -sanitari/hoteleria-
 • Habilitats i experiència en gestió de persones

 

Es valora

 • Capacitat de treballar en equip
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Formació addicional relacionada amb el lloc de treball: formació específica referent a higiene i residus sanitaris
 • Coneixement de la llengua catalana

 

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans abans del dia 29 de juny de 2021.

Vilafranca del Penedès, 7 de juny de 2021

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  --Procés de selecció finalitzat.--

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès és una entitat pública d’àmbit local, arrelada a Vilafranca, i que es dedica a prestar serveis sociosanitaris a la comarca de l’Alt Penedès, precisa ampliar el departament d’informàtica amb la incorporació d’un/a:

Tècnic auxiliar en informàtica

Es tracta d’una oportunitat de treball per a una persona que vulgui compaginar aquesta feina amb d’altres o amb els estudis.

Missió:

 • Gestionar qualsevol incidència relacionada amb els sistemes d’informació del Centre; realitzat totes aquelles funcions pròpies del departament de Sistemes

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV amb perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata.
 • Mitja jornada, al torn de tarda, i compaginant la jornada amb la resta del servei (període vacances)
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. (aprox. 11.200€ bruts /anuals a mitja jornada)
 • Projecció de carrera professional

Es requereix

 • Estar en possessió d’alguns dels títols de la branca professional d’Informàtica i Comunicacions, preferentment amb les titulacions:
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat
 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil professional Informàtica aplicada a la logística.

Es valora

 • Capacitat de treballar en equip
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització
 • Formació addicional relacionada amb el lloc de treball
 • Coneixement de la llengua catalana
 • Coneixements de programació

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans.

Vilafranca del Penedès, 5 de maig de 2021

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Procés de selecció finalitzat abril 2021

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir dos llocs de treball de :

Metge/essa especialista, en geriatria -preferentment-

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat presencial
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

 

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

 

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

 

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 7 de maig de 2021

Vilafranca del Penedès, 1 de desembre de 2020

 -----------------------------------------------------------------

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2021 (Febrer)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball de gerocultor/a:

Anunci

Bases de la convocatòria

Sol·licitud d'accés de la convocatòria

Llistat definitiu admesos i exclosos

Resolució definitiva gerocultors/es

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2020 (Desembre)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball de personal de neteja i bugaderia:

Anunci

Nota informativa

Bases convocatòria personal de bugaderia

Bases convocatòria personal de neteja

Sol·licitud d'accés a la convocatòria

Llistat admesos definitius i proposta de contractació de bugaderia

Llistat admesos definitius i proposta de contractació de neteja

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Procés de selecció finalitzat gener 2021

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir 1 lloc de treball per formar part de la seva plantilla:

Coordinador/a mèdic, especialista en geriatria

Missió: amb dependència jeràrquica i funcional de la Direcció assistencial té com a missió dirigir un equip de 8 metges i supervisar/avaluar els processos assistencials basats en les millors evidències científiques per a facilitar l’atenció integral a l’usuari del CSSV .

El professional que cerquem haurà de combinar l’activitat de gestió com a coordinador mèdic i com a metge especialista.

 

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria.
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut i d’acord amb la seva trajectòria i vàlua professional.
 • Carrera professional

 

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

 

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari
 • Capacitat de lideratge, coordinació d’equips de treball
 • Capacitat de treballar per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitats comunicatives
 • La polivalència
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

 

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 22 de gener de 2021

Vilafranca del Penedès, 1 de desembre de 2020

 

--------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

Procés de selecció finalitzat juliol 2020

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir llocs de treball de :

Metge/essa

S'ofereix

·         Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització

·         Incorporació immediata.

·         Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta

·         Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

·         Carrera professional

Es requereix

·         Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia

·         Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

·         Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari

·         Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts

·         Capacitat analítica, de planificació i d’organització

·         Capacitat i voluntat d’aprenentatge

·         Habilitat de comunicar-se amb les persones

·         Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent

·         Coneixement de la llengua catalana

 Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 29 de febrer de 2020

 

Vilafranca del Penedès, 2 de gener de 2020

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Procés de selecció finalitzat juliol 2020

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir 1 lloc de treball de :

Metge/essa especialista, en geriatria

S'ofereix

·         Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització

·         Incorporació immediata.

·         Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta

·         Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

·         Carrera professional

Es requereix

·         Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia

·         Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna

·         Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

·         Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari

·         Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts

·         Capacitat analítica, de planificació i d’organització

·         Capacitat i voluntat d’aprenentatge

·         Habilitat de comunicar-se amb les persones

·         Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent

·         Coneixement de la llengua catalana

 Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 29 de febrer de 2020

 

Vilafranca del Penedès, 2 de gener de 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019 (Octubre)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir un lloc de treball de gerocultor/a:

Anunci

Nota informativa

Bases categoria professional gerocultor/a

Sol·licitud d'accés a la convocatòria

Llistat definitiu i proposta de contractació gerocultor/a

Resolució definitiva gerocultor/a

-----------------------------------------------------------------------

Procés de selecció finalitzat.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, cerca un lloc de treball

             Farmacèutic especialista -FIR- Farmàcia Hospitalària

amb dependència directa de gerència, essent la seva la missió el proveïment d’una atenció farmacèutica de qualitat als usuaris del CSSV, promocionant una farmacoteràpia efectiva, segura i eficient en un context d’atenció integral i continuada, mitjançant uns objectius clars i raonables.

 

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

Es requereix

 • Titulació de llicenciat en farmàcia
 • Titulació oficial de farmacèutic/a especialista en farmàcia hospitalària -via FIR- (Imprescindible)
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques
 • Experiència professional acreditada en la gestió d’un servei de farmàcia hospitalària/sociosanitari

Es valora

 • Capacitat de gestionar i treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat de lideratge
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Polivalència
 • Coneixement de la llengua catalana

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 31 d'octubre de 2019

      Vilafranca del Penedès, juliol de 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Procés de selecció resolt amb data 29/07/2019.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir 1 lloc de treball de :

Metge/essa especialista, en geriatria

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

 Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 20 de setembre de 2019

Vilafranca del Penedès, juliol de 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019 (Abril)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball:

Anunci

Nota informativa

Bases categoria professional gerocultor/a

Llistat definitiu aspirants admesos i exclosos i prova complementària/entrevista (gerocultor/a)

Bases categoria professional d'auxiliar d'infermeria

Llistat provisional aspirants admesos i exclosos i prova complementària/entrevista (auxiliar d'infermeria)

Sol·licitud d'accés a la convocatoria

Llistat definitiu i proposta contractació (gerocultor/a)

Llistat definitiu i proposa contractació (auxiliar d'infermeria)

Resolució definitiva gerocultor/a

Resolució definitiva auxiliar infermeria

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Procés de selecció oferta de treball resolta en data 11/04/2019.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir 1 lloc de treball de :

Metge/essa especialista, en geriatria

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata, a partir de març de 2019
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

 Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 15 de març de 2019

 

Vilafranca del Penedès, 8 de febrer de 2019

-----------------------------------------------------------------------------

Procés de selecció oferta de treball resolta en data 11/04/2019.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir 1 lloc de treball per formar part de la seva plantilla:

Coordinador mèdic, especialista en geriatria

Missió: amb dependència jeràrquica i funcional de la Direcció assistencial té com a missió dirigir un equip de 7 metges i  supervisar/avaluar els processos assistencials basats en les millors evidències científiques per a facilitar l’atenció integral a l’usuari del CSSV .

El professional que cerquem haurà de combinar l’activitat de gestió com a coordinador mèdic i com a metge especialista.

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria.
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut i d’acord amb la seva trajectòria i vàlua professional.
 • Carrera professional

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari
 • Capacitat de lideratge, coordinació d’equips de treball
 • Capacitat de treballar per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitats comunicatives
 • La polivalència
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 31 de març de 2019

Vilafranca del Penedès, 22 de gener de 2019

------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018 (desembre)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir 1 lloc  de treball: 

Anunci

Nota informativa (període presentació de sol·licituds)

Bases categoria professional de gerocultor/a

Sol·licitud d'accés a la convocatòria

Llistat definitiu aspirants admesos i exclosos i prova complementària/entrevista (gerocultor/a)

Llistat definitiu i proposta contractació (gerocultor/a)

Resolució definitiva gerocultor/a

 

--------------------------------------------

 

Procés de selecció oferta de treball resolta en data 11/04/2019

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir 1 lloc de treball per formar part de la seva plantilla:

Metge/essa, especialista en geriatria

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria..
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en atenció a la Gent Gran, especialment en el malalt crònic complex.
 • Capacitat de lideratge, coordinació d’equips de treball
 • Capacitat de treballar per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 31 de desembre de 2018.

Vilafranca del Penedès, 6 de novembre de 2018

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018 (Octubre)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball: 

Anunci

Nota informativa (període de presentació de sol·licituds)

Bases categoria professional d'infermer/a

Bases categoria professional d'auxiliar de farmàcia

Bases categoria professional de fisioterapeuta

Sol·licitud d'accés a la convocatòria

Llistat definitiu aspirants i proposta (Infermer/a)

Llistat definitiu aspirants i proposta (Auxiliar de farmàcia)

Llistat aspirants admesos i proves complementàries/entrevista (Fisioterapeuta)

Resolució (Infermer/a)

Resolució (Auxiliar de farmàcia)

Llistat definitiu aspirants i proposta (fisioterapeuta)

Resolució gerent (fisioterapeuta)

 

-------------------------------------------

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball:

Anunci

Nota informativa (període de presentació de sol·licituds)

Bases categoria professional de gerocultor/a

Bases categoria professional de netejador/a

Sol·licitud d'accés a la convocatòria

Llistat definitius i resultat - netejador/a

Resolució - netejador/a

Llistat definitius i resultats - gerocultor/a

Resolució - gerocultor/a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Procés de selecció oferta de treball resolta en data 11/04/2019.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir 1 lloc de treball per formar part de la seva plantilla:

 

Metge/essa, especialista en geriatria

 

S'ofereix

 • Contracte de rellevista i perspectiva de continutat¨a la seva finalització.
 • Incorporació setembre de 2018
 • Jornada completa més guàrdies localitzables
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en atenció a la Gent Gran, especialment en el malalt crònic complex.
 • Capacitat de lideratge, coordinació d’equips de treball
 • Capacitat de treballar per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 20 d'agost de 2018. S'ha ampliat el termini de presentació de candidatures fins el dia 28 de setembre.

 

Vilafranca del Penedès, 29 de maig de 2018

-----------------------------------------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir vuit llocs de treball de gerocultor/a:

Anunci

Bases

Sol·licitud d'accés a la convocatòria

Nota informativa

Llistat provisional de candidats/tes admeses/exclosos

Llistat definitius i resultats

Resolució

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Procés de selecció oferta de treball resolta en data 30/04/2018.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) treballa en l'atenció a les persones amb malalties cròniques evolutives, la rehabilitació i atenció a les persones grans amb dependència.  Té una Residència Assistida ubicada en el propi centre Ricard Fortuny, amb una capacitat per atendre a 111 residents.  El CSSV precisa cobrir un lloc de treball de:

 

DIRECTOR/A TÈCNICA RESIDÈNCIA ASSISTIDA AMB PERFIL D'INFERMERIA

 

Es cerca un/a professional infermer/a que tingui experiència amb la conducció d’equips o vulgui iniciar-se en l’àmbit de la gestió per desenvolupar el projecte d’Atenció Centrada a la persona. Aquest professional comptarà amb el suport dels departaments de Recursos Humans, Econòmic i Serveis generals podent-se centrar en l’activitat de gestió i l’assistencial. 

Missió: En dependència de la Direcció assistencial haurà de contribuir en les polítiques de salut i socials de la Residència Assistida del CSSV, impulsant el projecte d’Atenció Centrada a la persona.

Haurà de dissenyar, planificar, executar i avaluar l’activitat dels professionals del seu equip i el seu entorn organitzatiu per mantenir els estàndards de qualitat.

S'ofereix

 • Contracte laboral interinitat pendent de convocatòria, amb perspectiva de continuïtat.
 • Incorporació immediata
 • Jornada laboral completa
 • Condicions laborals i retributives a determinar segons l'experiència i els mèrits dels candidats/es
 • Carrera professional i formació específica

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de diplomat o grau d’infermeria.
 • Es valorarà favorablement acreditar haver realitzat un màster/postgrau en gestió de centres residencials i/o d’equips de treball
 • Acreditar experiència professional en atenció a la gent gran, especialment en el malalt crònic complex i en la gestió d’equips de treball
 • Lideratge per motivar l'equip al seu càrrec
 • Incorporació immediata

Es valora

 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de lideratge i de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a la Sra. Lourdes Martínez, directora Assistencial del CSSV: lmartinez@cssv.es. Data màxima de presentació de candidatures 23 de febrer de 2018

Els/les candidats/es preseleccionats/des realitzaran entrevistes amb la directora assistencial per concretar les funcions i responsabilitats del lloc de treball i si s’escau la realització d’un qüestionari competencial.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb la Llei 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Procés de selecció oferta de treball resolta en data 13/11/2017.

Oferta de treball oberta 06/10/2017

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir dos llocs de treball de

 

Metges/sses

 

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa o mitja jornada, preferentment jornada completa
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques
 • Incorporació immediata

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en atenció a la Gent Gran, especialment en el malalt crònic complex.
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 31 d’octubre de 2017

Vilafranca del Penedès, 6 octubre de 2017

 

 --------------------------------------------------------------------

 

Finalitzat el termini d'entrega de sol·licituds el dia 29/09/2017

TÈCNIC ADMINISTRATIU/VA

 

Perfil: gestió de la contractació pública i altres àmbits, amb dependència directa a Gerència

Missió: ser la persona referent en el desenvolupament de les tasques tècniques relacionades amb els procediments administratius que hagi de realitzar el CSSV en compliment de la Llei de contractes del Sector Públic la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i altres àmbits del CSSV

 

S'ofereix

 • Contracte laboral temporal, amb perspectiva de continuïtat.
 • Temps parcial: 5 hores/diàries, torn matí. Possibilitat d’ampliació de jornada segons evolució.
 • Sou segons conveni: 1er Conveni Col.lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la Salut i en funció a la vàlua de la persona candidata
 • Formació continuada
 • Projecció de promoció professional segons evolució de les funcions i les responsabilitats que es vagin assolint.
 • Incorporació immediata

 

Funcions i tasques

Àmbit Contractació Pública

 • Responsable de l’elaboració dels plecs tècnics dels procediments que hagi de treure el CSSV amb la col·laboració tècnica del personal del CSSV referent en l’àmbit del procediment concret o personal extern
 • Responsable de l’elaboració de l’informe tècnic d’avaluació de les ofertes presentades amb la col·laboració tècnica del personal del CSSV referent en l’àmbit del procediment concret
 • Arxivar i custodiar tota la documentació, física i informàtica, relacionada amb els procediments
 • Definir calendari dels procediments, convocar components de les corresponents meses...

Aquestes funcions i tasques es duran a terme amb la col·laboració i el suport del Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci -SACAC- per consultes i documentació jurídicoadministratives relacionades amb els procediments

 • Persona referent amb els seguiments dels procediments: quadre de seguiment a l’abast del Comitè de Direcció amb actualització de l’estat. Publicació i actualització de la informació dels diferents procediments segons marca la Llei de transparència

 

Altres Àmbits

 • Persona referent en vetllar per la publicació de la documentació actualitzada dels diferents àmbits (jurídic, econòmic, pressupostari, contractació, laboral...) segons el que marca la Llei 19/2014 de transparència. Seguiment, formats estàndards.
 • Elaboració de protocols, circuits... a petició de Gerència relacionats amb qualsevol àmbit del CSSV, amb la col·laboració tècnica del personal del CSSV referent en l’àmbit del document concret
 • Redacció de documentació/informes associats a la Gerència
 • Vetllar pel seguiment del pla d’inversions anual del CSSV: a partir del quadre d’inversions aprovat, haurà de vetllar per el seu seguiment, a nivell d’estat d’execució, econòmic, tipus de procediment a aplicar. ...Presentació del seguiment trimestral a Gerència
 • Arxivar i custodiar tota la documentació, física i informàtica, relacionada amb el Pla d’inversions
 • Altres funcions inherents en el lloc de treball

 

Es requereix

 • Estar en possessió del títol del cicle formatiu grau superior o formació professional equivalent de la família d’Administració i Gestió, o titulació superior relacionada ( dret...)
 • Domini avançat del programari Office (Word, Excel, i Power Point)
 • Nivell C de català o nivell superior
 • Incorporació immediata

 

Es valorarà

 • Formació complementària amb les funcions a dalt descrites
 • Persona autònoma, discreta i habituada a treballar amb informació confidencial
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització

 

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a www.cssv.es/treballa-amb-nosaltres/a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans.

Data màxima de lliurament de candidatures 29 de setembre de 2017.

Totes les candidatures seran tractades amb la confidencialitat corresponent i d’acord amb la Llei de Protecció de Dades.

---------------------------------------------------------------------------

 

Oferta de treball oberta 25/11/2016: Metge/ssa

Finalitzat el termini d'entrega de sol·licituds.

-----------------------------------------------------------------------------

El CSSV inicia un  concurs de mèrits per cobrir diversos llocs de treball:

Anunci

Bases:

Sol·licitud d'accés a la convocatoria

 

LLISTATS PROVISIONALS ASPIRANTS ADMESOS:

 

LLISTATS DEFINITIUS ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS I PROPOSTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR:

 

ACORDS:

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------