Govern corporatiu

La Junta de Govern, en representació de les entitats consorcionades (Ajuntament de Vilafranca i Consorci de Salut i Social de Catalunya), es compromet a promoure el bon govern de la Institució i a vetllar pel compliment de la finalitat, els valors i els compromisos assumits en aquest Codi de Bon Govern.

 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

SR. RAMON ZABALLA I SERRA 
Representant Grup socialista Ajuntament       
Vicepresident
SR. AURELI RUIZ I MILÀ
Representant Grup CIU Ajuntament
 
SRA. SALVADORA GARCIA RUBIO
Representant Grup d'ERC Ajuntament
 
SR. XAVIER ESTOPIÑA CARBALLO
Representant Grup C's Ajuntament
 
SRA. MONTSERRAT ROMAGOSA I MASSANA
Representant Grup VeC Ajuntament

Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

SR. PERE MONTSERRAT I FERRER
President CSSV

President
SR. JOSE AUGUSTO GARCIA I NAVARRO
Director General del Consorci de Salut i Social de Catalunya
SR. MANEL FERRE MONTAÑES
President del Consorci de Salut i Social de Catalunya
SR. JOAQUIM MONLLAU BAYERRI
Director de Serveis Jurídics del Consorci de Salut i Social de Catalunya
Secretari Junta de govern

 

Nota: Aquestes dades de perfil i trajectòria professional de cada un dels patrons de la Junta de Govern han estat publicades d'acord amb la informació rebuda per cada un dels membres.