El Consorci Sociosanitari de Vilafranca dedica el màxim esforç a tenir cura de totes les persones que li són referides. No fem, ni tolerem, cap mena de discriminació per raons de tipus econòmic, social, moral, ideològic, religiós, sexual o de raça.

El CSSV subscriu la següent carta de drets i deures:

Drets

 • Dret a rebre una atenció continuada, integral i de qualitat des del punt de vista humà i científic.
 • Dret a ser atès en un medi que garanteixi la intimitat, la dignitat, l’autonomia i la seguretat de la persona.
 • Dret a rebre informació sobre el procés assistencial i l’estat de salut i a disposar d’aquesta informació per escrit.
 • Dret a ser informat prèviament per tal de poder donar, si cal, consentiment en els procediments que ho requereixin.
 • Dret a que es tinguin en compte les voluntats anticipades, establertes mitjançant el document que hi correspon. Tota persona te dret a viure el procés de la seva mort d’acord amb el seu concepte de dignitat .
 • Dret a la confidencialitat de la informació.
 • Dret a conèixer i identificar als professionals.
 • Dret a rebre informació sobre les prestacions que ofereix el centre i a conèixer les prestacions que cobreix l’assegurança.
 • Dret a presentar reclamacions i suggeriments.

 

Deures

 • Tenir cura de la pròpia salut i responsabilitzar-se’n, seguint les prescripcions i recomanacions dels professionals

 • Tenir un tracte respectuós amb els professionals, els altres usuaris i seus familiars.
 • Fer un ús responsable i adequat de les prestacions que ofereix el CSSV i de les seves instal·lacions.
 • Respectar les normes internes del centre.
 • Facilitar les dades d’identificació i de salut de forma lleial i certa.
 • Signar el document pertinent en cas de negar-se a una actuació sanitària proposada i acceptar l’alta un cop s’ha acabat el procés assistencial que el centre o unitat poden oferir.