Responsabilitat social al CSSV

El Codi ètic del CSSV i el pla de qualitat integral garanteixen una actuació responsable

La Responsabilitat Social Corporativa és un dels compromisos a través del qual les organitzacions excel·lents mesuren i aconsegueixen resultats positius amb impacte en la societat, és a dir, en el conjunt de ciutadans, empreses i institucions de l’àmbit d’actuació que es poden veure afectades.

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) s’ha compromès amb la Responsabilitat Social Corporativa.

La responsabilitat social i el comportament ètic són intrínsecs a la missió i els valors del CSSV.

Els nostres professionals estan compromesos amb aquesta responsabilitat. Les seves pautes de conducta queden recollides en el nostre codi ètic, que descriu el nostre compromís en la relació i tracte amb les persones ateses i les seves famílies. Dels compromisos assumits, destaquem el respecte a la dignitat de la persona i a les seves creences, l’afavoriment d’un clima de confiança mútua amb les persones ateses i acompanyants, i la garantia de respecte a la intimitat i confidencialitat. 

En les relacions professionals, volem promoure un ambient de treball digne i motivador, que afavoreixi el desenvolupament i el reconeixement de l’equip humà del CSSV i fomenti la seva responsabilitat, en el treball en equip, la gestió del coneixement i la millora contínua.

En els àmbits de la gestió organitzativa i la relació amb l’entorn, adquirim els seguents compromisos en matèria de responsabilitat social:

  • Polítiques i gestió:  Promourem una gestió eficient, honesta i sostenible.
  • Comunicació, transparència i participació:  Promourem la consecució d’objectius estratègics comuns, amb transparència informativa. Treballarem per garantir la informació als usuaris i usuàries sobre els seus drets i deures en relació amb la salut i l’atenció sanitària.
  • Indicadors d’actuació econòmica, social i ambiental:  Ens comprometem a vetllar per la protecció del medi ambient i a impulsar mesures d’estalvi i eficiència en l’ús de recursos.

Ens hem dotat d’un pla de qualitat integral basat en la ISO 9001, que esdevé una important eina de gestió amb la qual el Consorci Sociosanitari de Vilafranca pot incorporar la millora contínua dels indicadors de sostenibilitat i responsabilitat social.