Canals de participació

Els principals canals de particpació del CSSV són:

 

Pla estratègic

El Pla estratègic ha estat fruit de la participació de més de 40 professionals del CSSv així com d'altres entitats vinculades a l'Administració Pública o entitats d'àmbit local.

Pla estratègic 2014-2016

 

Comissions i comitès interns

Les comissions i comitès del CSSv són una eina molt útil gràcies a les quals els professionals de diferents àmbits treballen en equip per millorar, posar en marxa procediments o assessorar en temes dels quals en son experts o referents en el CSSV.

Les comissions i comitès són grups transversals que hi poden participar qualsevol persona treballadora que tingui interès i tingui el coneixement tècnic. 

Relació de comissió i comitès.

 

Comissions, comitès, grups de treball on el CSSV participa

Les comissions i comitès on participen diferents professionals del CSSV son un valor cabdal a la qualitat i al servei professional que ofereixen totes les persones treballadores de l'organització.

Són espais que comparteixen coneixement, experiència i objectius comuns tant professionals del sector com associacions o entitats.

Aquests canals de participació aporten un valor qualitatiu tant al territori com als usuaris / famílies / persones treballadores / grups d'interès. 

Relació de comissions, comitès i grups de treball que participa el CSSV més rellevants.

 

Escola de famílies

Té com a objectiu l'apropament de les famílies i els cuidadors, transmetent-los coneixements i eines que els faciliten la convivència, la cura i també l'autocura dels mateixos usuaris quan tornin al seu domicili.

Es tracta d'un programa d'activitats anual que inclou xerrades i tallers que s'adapten a les necessitats i preocupacions dels cuidadors i familiars més propers.

Més informació Escola de famílies

 

Ajuda'ns a millorar

És un canal de participació tant intern com extern. Mitjançant el correu electrònic els usuaris / famílies com persones treballadores poden fer arribar suggeriments, comentaris, queixes, propostes de millora...

El correu electrònic es troba en la pròpia pàgina web del CSSV: atenciousuari@cssv.cat

 

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Dins el mateix espai de la web reservat al portal de la transparència i bon govern hi ha un canal de participació cabdal. Mitjançant el formulari de sol·licitud d'accés a la informació qualsevol persona major de 16 anys pot exercir el dret d'accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix. 

Dret d'accés a la informació pública.

 

Programa notificació de les no conformitats

Qualsevol persona treballadora del CSSV que observi i vulgui manifestar que hi ha algun procediment o protocol que no es dur de la forma adequada pot utilitzar aquest aplicatiu informàtic que informa a Atenció a l'Usuari dels fets. Atenció a l'usuari ho redirigeix al responsable / departament implicat perquè doni resposta.