Centre Sociosanitari

Els centres sociosanitaris són els recursos d'internament dotats de les característiques estructurals i del personal necessari per atendre pacients sociosanitaris, especialment en els àmbits de la geriatria i les cures pal·liatives.

Des del punt de vista de la seva estructura de serveis, estan integrats per una o més de les unitats següents:

  • Unitat de llarga estada

És la unitat d'hospitalització que té com a funció el tractament rehabilitador, de cures de manteniment, de profilaxi de complicacions, com també de suport per a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals de major o menor grau, a fi d'aconseguir la màxima autonomia que permeti la situació del malalt.

Dins d'aquestes unitats s'inclou l'atenció a persones amb demència avançada o amb algun altre trastorn cognitiu de tipus crònic.

 

  • Unitat de mitjana estada-convalescència

És la unitat d'hospitalització que té com a objectiu restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades, parcialment o totalment, per diferents patologies. Es tracta de persones  amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, traumatològic o mèdic, prèviament tractat en una fase aguda.

 

  • Unitat de mitjana estada-cures pal·liatives

És la unitat d'hospitalització que té com a funció oferir tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb malalties incurables en fase final de vida. El control de símptomes i el suport emocional al malalt i a la seva família són els objectius que presenta la unitat.

 

  • Unitat de mitjana estada polivalent

És una unitat en la que es poden atendre indistintament pacients convalescents o tributaris de cures pal·liatives.

 

  • Unitat de tractament de la sida

És la unitat d'hospitalització creada per atendre pacients en fase terminal específicament per sida.

 

  • Unitat d'avaluació integral ambulatòria en geriatria i trastorns cognitius

L'avaluació integral ambulatòria en geriatria i trastorns cognitius és l'activitat per la qual s'arriba a un diagnòstic clínic que, a més, valora les capacitats i necessitats de determinats pacients, mitjançant un procediment de diagnòstic unidisciplinar o multidisciplinar, segons escaigui, per tal de dissenyar un pla d'intervenció global. Aquesta avaluació és una eina de suport especialitzada per a l'atenció primària i altres xarxes sanitàries i sociosanitàries.

El Sociosanitari del CSSV es troba al Centre Ricard Fortuny. Té una capacitat de 190 llits distribuïts en 3 plantes. Les places del centre sociosanitari són públiques i estan concertades amb el Servei Català de la Salut.