Residència Assistida

Són serveis d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a les activitats a persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constants i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.

Els objectius dels serveis de Residència Assistida per a les persones grans, són els següents:

  • Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència.
  • Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social.

La Residència del CSSV s’adreça a gent gran, que no pot viure sola, perquè necessiten ajuda per fer les activitats bàsiques de la vida diària, però que no precisa d’atencions sanitàries específiques, apart de les que els corresponen per la seva edat.

La Residència del Consoci Sociosanitari de Vilafranca, que s’havia ubicat durant molts anys el Convent de Sant Francesc, es troba des del 2012 al Centre Ricard Fortuny, on ocupa la planta 4 del edifici. Disposa de 56 habitacions per a un total de 111 residents (89 places col·laboradores i 22 places vinculades).