INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Avinguda del Garraf, 3, 08720 Vilafranca del Penedès
Q-0801154F

Delegat de Protecció de Dades

dpd@cssv.cat 

Finalitats

La finalitat del tractament de les seves dades a través dels sistemes de videovigilància és garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions del responsable del tractament.

Legitimació

Les seves dades seran tractades en virtut d’un interès públic que legitima el tractament d’acord al que disposa l’article 6.1.e del Reglament General de Protecció de Dades. Així mateix, la videovigilància dels espais es troba emparada per la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat Privada.

Destinataris

Les seves dades no es comunicaran a cap tercer excepte que existeixi una obligació legal de fer-ho o hagin de ser posades en coneixement de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. En aquest cas, les dades seran comunicades a Organismes i Autoritats Públiques que siguin competents.

Transferència a altres països

Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades durant el període màxim d’un mes, a excepció de que se sol·liciti la conservació per un període més ampli per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o per part dels Jutjats o Tribunals.

Drets de les persones interessades

Vostè pot accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació o supressió, sol·licitar la portabilitat, oposar-se al tractament i sol•licitar la limitació, enviant la seva sol•licitud per escrit a l'adreça del responsable del tractament adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

En el cas que, en algun moment, consideri que s'han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació dirigida a l'APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.