Ofertas de trabajo

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) precisa cobrir un lloc de treball de Tècnic/a mig/mitjana adscrit/a a la Direcció Econòmica i Serveis Generals, d’acord amb el següent perfil professional i condicions laborals:

 

Missió del lloc de treball:

Desenvolupar les tasques tècniques relacionades amb els procediments administratius que hagi de realitzar el CSSV en compliment de la Llei de contractes del Sector Públic, la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i altres àmbits del CSSV.

 

Funcions generals i específiques del lloc:

Àmbit Contractació Pública (aquestes funcions i tasques es duran a terme amb la col·laboració i el suport del Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci -SACAC- per consultes i documentació jurídic administratives relacionades amb els procediments):

 • Elaborar, revisar i tramitar tots els documents relacionats amb els procediments de contractació pública:  responsable de l’elaboració dels plecs tècnics i dels informes tècnics d’avaluació de les ofertes presentades amb la col·laboració tècnica del personal del CSSV referent en l’àmbit del procediment concret o personal extern.
 • Arxivar i custodiar tota la documentació, física i informàtica, relacionada amb els procediments de contractació pública.
 • Definir calendari dels procediments de contractació pública, convocar components de les corresponents meses.
 • Persona referent amb els seguiments dels procediments: quadre de seguiment a l’abast del Comitè de Direcció amb actualització de l’estat. Publicació i actualització de la informació dels diferents procediments segons marca la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Preparar i tramitar els documents relacionats amb els contractes de compra conjunta tramitats amb la Plataforma d’Hospitals.
 • Elaborar i tramitar els documents relacionats amb els contractes menors que el CSSV hagi de subscriure.

Altres Àmbits:

 • Persona referent en vetllar per la publicació de la documentació actualitzada dels diferents àmbits (jurídic, econòmic, pressupostari, contractació, laboral...) segons el previst en la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Seguiment, formats estàndards.
 • Elaboració de protocols, circuits... a petició de Direcció Econòmica i de Serveis Generals / Gerència relacionats amb qualsevol àmbit del CSSV, amb la col·laboració tècnica del personal del CSSV referent en l’àmbit del document concret.
 • Redacció de documentació/informes associats a la Direcció Econòmica i de Serveis Generals / Gerència.
 • Vetllar pel seguiment del pla d’inversions anual del CSSV. A partir del quadre d’inversions aprovat, haurà de vetllar per el seu seguiment, a nivell d’estat d’execució, econòmic, tipus de procediment a aplicar. Presentació del seguiment trimestral a Direcció Econòmica i de Serveis Generals / Gerència.
 • Arxivar i custodiar tota la documentació, física i informàtica, relacionada amb el Pla d’inversions.
 • Altres funcions inherents en el lloc de treball.

 

Es requereix:

 • Estar en possessió de títol universitari mig o equivalent de la família d’Administració i Gestió o relacionada.
 • Formació o Experiència demostrable en l’Àmbit de Contractació Pública.
 • Domini avançat del programari Office (Word, Excel, i Power Point).
 • Nivell C de català o nivell superior.

           

Es valorarà:

 • Formació complementària amb les funcions a dalt descrites.
 • Persona autònoma, discreta i habituada a treballar amb informació confidencial.
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts.
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització.
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge.
 • Habilitat de comunicació.
 • Compromís amb l’organització.

 

S'ofereix:

 • Contracte d’interinitat per substitució d’una baixa maternal a temps parcial (25 hores setmanals).
 • Incorporació aproximada octubre 2022.
 • Condicions laborals i retributives segons el conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (grup professional 5).

 

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum abans del dia 15 de juliol de 2022 a departamentrrhh@cssv.cat, indicant la referència: Oferta de treball Contractació Pública.

 

Protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal s’informarà en tots els processos que el responsable del tractament és el Consorci Sociosanitari de Vilafranca, el qual ha designat un Delegat de Protecció de Dades que pot adreçar-se a la següent correu electrònic: dpd@cssv.cat.

I que les dades de les persones candidates seran tractades amb la finalitat decidir sobre la seva acceptació com a persona candidata i gestionar la seva potencial participació en els processos de selecció. Les  dades de les persones candidates seran tractades per l’aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d’acord al que disposa l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Al presentar-se a una convocatòria pública, les persones candidates autoritzen que el seu nom, cognoms, DNI i lloc de treball assignat puguin aparèixer en la resolució de la mateixa. En enviar la informació sol•licitada, les persones candidates garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas.  Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per les finalitats assenyalades.

Les dades personals podran ser conservades durant el temps de vigència de les borses de treball i seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. Les dades no seran transferides a un tercer excepte que una disposició legal ho prevegi.

En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent, adreçant-se a Av. Garraf, 3 (08720) Vilafranca del Penedès.

 

Vilafranca del Penedès, 15 de juny de 2022

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV) precisa cobrir un lloc de treball de Tècnic/a mig/mitjana adscrit/a a la Direcció Econòmica i Serveis Generals (especialitat comptabilitat i tresoreria), d’acord amb el següent perfil professional i condicions laborals:

 

Missió del lloc de treball:

Administrar i gestionar els procediments administratius-comptables i de tresoreria, assegurant la qualitat i la comprensibilitat de la informació i garantint la correcta realització de tots els processos de forma transparent i eficaç, responsabilitzant-se del tractament adequat de tota la informació i documentació comptable segons la normativa, els procediments i els terminis vigents i d'acord amb les directrius de la Direcció Econòmica i Serveis Generals.

 

Funcions generals i específiques del lloc:

 • Registrar totes les operacions econòmiques i financeres que es duguin a terme a l'entitat, això inclou el registre de despeses i ingressos, a més de assegurar-se que les mateixes transaccions tenen legalitat i es registren seguint el marc legal.
 • Recopilar, verificar i registrar la informació administrativa comptable relativa a l'activitat de l'empresa: albarans, factures, rebuts, resguards, extractes bancaris, etc.
 • Codificació factures per centres de cost i arxiu dels documents comptables.
 • Elaboració dels Comptes Anuals de l’entitat.
 • Conciliació bancària.
 • Planificar i gestionar els pagaments i cobraments a realitzar.
 • Controlar els moviments i saldos bancaris. Interlocució amb entitats bancàries (càrrecs erronis, gestió comissions,...)
 • Quadre de Tresoreria Mensual: confecció i seguiment.
 • Gestió de proveïdors (control de factures, cartera, terminis de pagament,...)
 • Seguiment del calendari de les obligacions fiscals i tributàries i confecció dels documents relatius a la seva liquidació. Interlocució amb assessors fiscals.
 • Tancament de l’any: registre dels assentaments de tancament (existències, reclassificació préstecs, provisions, periodificacions...)
 • Recopilar informació i donar resposta a la enquesta EESRI.
 • Confecció del model 347.
 • Recopilar i donar resposta a la informació sol·licitada per la Central de Balanços.
 • Report mensual i anual Intervenció Adjunta per a la comptabilitat per el PCI.
 • Report trimestral informació endeutament Departament d’Economia i Hisenda.
 • Preparació documentació auditoria financera preliminar i final.
 • Custodia dels documents comptables dins del període legalment establert.
 • Control d'inventari, de l’actiu i el passiu de què disposa l'empresa.
 • Participació en l'elaboració i el seguiment del pressupost financer de l’entitat.
 • Elaboració, seguiment i liquidació del pressupost pressupostari.
 • Seguiment del procediment de compres vigent en compliment de la normativa d’aplicació.
 • Preparació de les justificacions dels ingressos i subvencions concedides.
 • Elaboració de reportings financers.
 • Tasques pròpies del departament administratiu-comptable.
 • Altres tasques pròpies del lloc.

 

Es requereix:

 • Estar en possessió de diplomatura universitària i/o equivalent en la branca d’estudis d’empresa.
 • Experiència comptable demostrable al sector salut i/o sector públic mínim 4 anys.
 • Domini de Excel.
 • Nivell C o superior de Català.

           

Es valorarà:

 • Formació en comptabilitat pública.
 • Domini de MS Office.

 

Competències del lloc de treball:

 • Aptitud numèrica.
 • Precisió i atenció al detall.
 • Compromís amb l’organització i la feina.
 • Orientació a la qualitat.
 • Planificació i organització en el treball.
 • Sigil professional.
 • Capacitat d’observació i anàlisi.

 

S'ofereix:

 • Contracte d’interinitat a temps complet fins convocatòria de plaça vacant.
 • Incorporació aproximada agost 2022.
 • Condicions laborals i retributives segons el conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (grup professional 5).

 

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum abans del dia 30 de juny de 2022 a departamentrrhh@cssv.cat, indicant la referència: Oferta de treball Comptabilitat.

 

Protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal s’informarà en tots els processos que el responsable del tractament és el Consorci Sociosanitari de Vilafranca, el qual ha designat un Delegat de Protecció de Dades que pot adreçar-se a la següent correu electrònic: dpd@cssv.cat.

I que les dades de les persones candidates seran tractades amb la finalitat decidir sobre la seva acceptació com a persona candidata i gestionar la seva potencial participació en els processos de selecció. Les  dades de les persones candidates seran tractades per l’aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d’acord al que disposa l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Al presentar-se a una convocatòria pública, les persones candidates autoritzen que el seu nom, cognoms, DNI i lloc de treball assignat puguin aparèixer en la resolució de la mateixa. En enviar la informació sol•licitada, les persones candidates garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas.  Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per les finalitats assenyalades.

Les dades personals podran ser conservades durant el temps de vigència de les borses de treball i seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. Les dades no seran transferides a un tercer excepte que una disposició legal ho prevegi.

En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent, adreçant-se a Av. Garraf, 3 (08720) Vilafranca del Penedès.

 

Vilafranca del Penedès, 13 de juny de 2022

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV), entitat de caràcter públic, d’àmbit local, que es dedica a l'atenció a les persones amb malalties cròniques evolutives, la rehabilitació i atenció a les persones grans amb dependència, garantint una atenció integral a les persones al llarg de l'evolució de les seves necessitats i que està integrat en les xarxes de serveis públics, com a proveïdor del Servei Català de la Salut i de la Direcció General de Protecció Social, precisa cobrir un lloc de treball de:

SUPERVISOR/A D’INFERMERIA

Missió del lloc de treball:

Dissenyar, planificar, executar i avaluar l’activitat dels professionals del seu equip i el seu entorn organitzatiu per mantenir els estàndards de qualitat, contribuint en les polítiques de salut i social del CSSV i en el desenvolupament de les funcions de gestió i lideratge, sota les directrius de la Direcció Assistencial,.

Funcions generals del lloc:

 • Política i estratègica: participar en el desenvolupament i aplicació de les polítiques i estratègies del CSSV.
 • Lideratge: contribuir en la difusió i al desenvolupament de la missió, visió i valors del CSSV.
 • Persones: planificar, organitzar i avaluar, optimitzant els recursos humans.
 • Aliances i gestió de recursos: identificar prioritats, planificar, organitzar i avaluar l’optimització dels recursos necessaris pel desenvolupament de la pràctica assistencial.
 • Gestió de processos: participar en la definició d’objectius de la unitat, de competències i del mapa de processos del CSSV per obtenir resultats assistencials i de qualitat.
 • Persona referent en el lideratge dels seus equips de treball.
 • Vetllar pel compliment de tots els requisits establerts a la normativa vigent.
 • Docència, investigació i formació continuada: impulsar la participació en la formació clínica dels futurs professionals i formació i pregrau, postgrau i especialitats, si s’escau.

 

Funcions específiques del lloc:

 • Implicar als professionals per garantir el desenvolupament, implantació i millora continua de la qualitat assistencial garantint el benestar i la seguretat dels usuaris.
 • Gestionar les absències dels professionals amb la coordinació del departament de recursos humans.
 • Fomentar la implicació i assumpció de responsabilitats i el treball en equip per estimular i incentivar el compromís professional, afavorint les relacions interpersonals de l’equip.
 • Contribuir al desenvolupament dels valors i bones pràctiques fomentant la transferència de coneixement.
 • Garantir l’aplicació dels processos i avaluar la qualitat de les cures i atencions.
 • Dissenyar, desenvolupar processos basats en les necessitats de l’organització.
 • Garantir el respecte als marcs professionals i l’acompliment de les normes i procediments que permetin realitzar bones pràctiques i obtenir resultats identificables.
 • Gestionar les queixes i /o suggeriments que puguin presentar usuaris o llurs familiars junt amb la Direcció d’atenció pacients i famílies.
 • Totes aquelles funcions inherents a la pròpia naturalesa del lloc de treball.

 

Es requereix:

 • Estar en possessió del títol de Diplomatura o Grau d’infermeria. Es valorarà favorablement la formació específica del sector sociosanitari i/o social.
 • Acreditar experiència professional en la gestió d’equips de treball.

 

Es valorarà:

 • Experiència acreditada assistencial, es valorarà l’experiència en gestió preferentment en l’àmbit sociosanitari.
 • Es valorarà tenir experiència en gestió de casos, recerca, docència, formació en qualitat i seguretat.
 • Domini eines ofimàtiques (Excel, Word, Access,...) i altres paquets informàtics de gestió, preferentment Denario.
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts.
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització.
 • Habilitats de lideratge i de comunicació.
 • Compromís amb l’organització i la feina.
 • Proactiu en la millora continua i anticipació a les necessitats/conflictes.
 • Capacitat d’influència i persuasió.
 • Capacitat d’anàlisi i solució de conflictes: habilitats de negociació.

 

S'ofereix:

 • Contracte d’interinitat a temps complet fins convocatòria de plaça vacant.
 • Incorporació immediata.
 • Condicions laborals i retributives segons el conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

 

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum abans del 31/5/2022 a departamentrrhh@cssv.cat. 

Protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal s’informarà en tots els processos que el responsable del tractament és el Consorci Sociosanitari de Vilafranca, el qual ha designat un Delegat de Protecció de Dades que pot adreçar-se a la següent correu electrònic: dpd@cssv.cat.

I que les dades de les persones candidates seran tractades amb la finalitat decidir sobre la seva acceptació com a persona candidata i gestionar la seva potencial participació en els processos de selecció (convocatòria pública i/o borsa de treball de l’entitat). Les dades de les persones candidates seran tractades per l’aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d’acord al que disposa l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Al presentar-se a una convocatòria pública, les persones candidates autoritzen que el seu nom, cognoms, DNI i lloc de treball assignat puguin aparèixer en la resolució de la mateixa. En enviar la informació sol•licitada, les persones candidates garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre cas. Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per les finalitats assenyalades.

Les dades personals podran ser conservades durant el temps de vigència de les borses de treball i seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. Les dades no seran transferides a un tercer excepte que una disposició legal ho prevegi.

En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, adreçant-se a Av. Garraf, 3 (08720) Vilafranca del Penedès.

Vilafranca del Penedès, 11 de maig de 2022

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedés es una entidad pública  de ámbito  local, ubicada en Vilafranca del Penedés (Barcelona), y que se dedica a prestar Servicios socio sanitarios a la comarca del Alt Penedés, precisa cubrir 2 sitios de trabajo de:

Medico especialista, en geriatria -preferentemente-

Se ofrece

 • Contracto de interinidad pendiente de convocatoria para formar parte de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuidad en la organización.
 • Jornada laboral a tiempo completo  más guardias con modalidad presencial de fines de semana y festivos, laborables localizables.
 • Incorporación inmediata
 • Horario a convenir
 • Condiciones laborales y retributivas según convenio de trabajo de los “Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut”.
 • Rango salarial de  40.000 €  a 45.000€  anuales brutos aproximadamente (más guardias)
 • Incremento retributivo según acreditación de carrera profesional ( máximo 11.000€ anuales)
 • Retribución variable por objetivos (máximo 3.400 € anuales)

 

Se requiere

 • Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía
 • Tener especialidad en geriatría (preferentemente), Medicina Familiar y Comunitaria o Medicina Interna
 • Usuario avanzado en herramientas de ofimática

 

Se valora

 • Tener experiencia profesional acreditada
 • Capacidad de trabajar  en equipo, por objetivos y  en protocolos establecidos
 • Capacidad analítica, de planificación y de organización
 • Capacidad y voluntad de aprendizaje
 • Habilidad de comunicarse con las personas
 • Compromiso con la organización  y  vocación por atender a la persona dependiente

 

Las personas interesadas tendrán que enviar su currículum a departamentrrhh@cssv.cat a la atención de Lurdes Martinez, directora asistencial.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedés es una entidad pública  de ámbito  local, ubicada en Vilafranca del Penedés (Barcelona), y que se dedica a prestar Servicios socio sanitarios a la comarca del Alt Penedés, precisa cubrir 2 sitios de trabajo de:

                        Enfermero/a

Se ofrece

 • Contracto de interinidad pendiente de convocatoria para formar parte de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuidad en la organización.
 • Jornada laboral a tiempo completo.
 • Turno diurno o nocturno
 • Servicios en unidad asistenciales
 • Condiciones laborales y retributivas según convenio de trabajo de los “Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut”.
 • Rango salarial de  30.000 €  a 35.000€  anuales brutos aproximadamente (más pluses de sábados, domingos , festivos y plus de nocturnidad si procede)
 • Incremento retributivo según acreditación de carrera profesional (máximo  4.400 € anuales)
 • Retribución variable por objetivos (máximo 2.800€ anuales)

Se requiere

 • Estar en posesión del título de Diplomado/a o graduado/a en enfermería
 • Incorporación inmediata
 • Usuario avanzado en herramientas de ofimática

Se valora

 • Tener experiencia profesional
 • Capacidad de trabajar  en equipo, por objetivos y  en protocolos establecidos
 • Capacidad analítica, de planificación y de organización
 • Capacidad y voluntad de aprendizaje
 • Habilidad de comunicarse con las personas
 • Compromiso con la organización  y  vocación por atender a la persona dependiente

Las personas interesadas tendrán que enviar su currículum a departamentrrhh@cssv.cat a la atención de Lurdes Martinez, directora asistencial.

 

---------------------------------------------------------

 

OFERTA PUBLICA DE OCUPACIÓN 2022

El CSSV iniciará concurso de méritos externo para cubrir varios puestos de trabajo:

Anuncio

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Proceso de selección cerrado en febrero de 2022

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès -CSSV una entidad pública de ámbito local, arrelada a Vilafranca que se dedica a prestar servicios sociosanitarios en la comarca del Alt Penedès, precisa incorporar en dependéncia de la Geréncia del centro un/a

Director/a de Recursos Humanos

Se trata de una oportunidad de trabajo para una perqsona que quiera desarollar su actividad profesional en una entidad que requiere polivalencia y dinamismo. 

Missión

Ajustar las políticas de recursos humanos a la estratégia y al servicio del CSSV con el objetivo de conseguir un equipo humano profesional comprometido y alineado con los objetivos corporativos.

Responsabilidades y funciones principales

 • Promover les políticas de organización de personas, selección, contratación, formación, desarollo y reconocimiento profesional, prevención de riesgos y salud laboral y relaciones laborales, que mejor puedan garantizar la misión de los puestos de trabajo del CSSV.
 • Liderar, promover y mantener las relaciones laborales y sindicales saludables para conseguir la negociación y la resolución de conflictos con las personas trabajadoras y sus representantes legales.
 • Elaborar, gestionar y hacer el seguimiento del presupuesto de personal aplicando todas las políticas de ahorro y eficiéncia del entorno público.
 • Liderar, promover y garantizar las políticas de comunicación interna.
 • Liderar, promover y garantizar unas políticas de mejora continua en el departamento de Recursos Humanps.
 • Gestionar el equipo de personas de su ámbito competencial, velando por su capacitación y desarrollo profesional y por su productividad.
 • Todas aquellas funciones inherentes a la propia naturaleza del puesto de trabajo.

Requisitos

 • Licenciatura en ciéncies del trebajo, derecho, psicología, ADE o grado equivalente
 • Experiéncia acreditada ocupando un puesto similar en el sector sanitario, mínimo 4 años
 • Imprescindible acreditar formación complementária en el ámbit de la gestión de los RRHH

Competéncias

 • Visión estratégica de la organización
 • Vocación de servicio i compromiso con la entidad
 • Liderage e influéncia
 • Gestión y resolución de conflictos: habilidades de negociación
 • Gestión del cambio y innovación
 • Planificación i organización
 • Trabajo en equipo
 • Orientación a resultados

Méritos a valorar

 • Trayectória curricular
 • Formación complementária
 • Alto nivel competencial por ejecutar las funciones de la Dirección de RRHH de acuerdo con los valores del CSSV
 • Entrevista y si es necesario, una exposición de un proyecto estratégico de Recursos humanos.

Ofrecemos

 • Contrato laboral
 • Jornada completa
 • Condiciones laborales segun convenio de trebajo de los Hospitales de Agudos, Centros de Atención Primaria, Centros Sociosanitarios y Centros de Salud Mental
 • Retribución de acuerdo la acreditación y validez de los candidatos/as y los parámetros del CSSV

Proceso de selección

 • 1ra Fase: Comprobación de la adecuación a los requisitos establecidos
 • 2na Fase: Avaluación de los méritos y pruebas competenciales
 • 3ra Fase: Entrevista con la Geréncia y es necesario exposición de un proyecte a medio plazo

Pazo de presentación

Las personas interesadas tienen que enviar su currículum y carta de motivación, a erutllant@cssv.cat. Fecha límite de presentación de candidaturas: dia 31 de enero de 2022

 

----------------------------------------------------------------------------------

--Procés finalitzat--

 

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès és una entitat pública d’àmbit local, arrelada a Vilafranca, i que es dedica a prestar serveis sociosanitaris a la comarca de l’Alt Penedès, precisa cercar els serveis professionals d’un/a: 

PERRUQUER/A

 

El CSSV ofereix:

 • Incorporació immediata
 • Espai i equipament per desenvolupar la seva activitat professional

 

 

Les persones interessades preguem enviïn el CV a la següent adreça etorres@cssv.cat.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès és una entitat pública d’àmbit local, arrelada a Vilafranca, i que es dedica a prestar serveis sociosanitaris a la comarca de l’Alt Penedès, precisa cobrir un lloc de treball de:

Metge/essa especialista, en geriatria -preferentment-

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat presencial caps de semana i festius, laborables localitzable
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional d'acord amb l'acreditació del professional

 

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

 

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

 

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxima de presentació candidatures 31 de juliol de 2021

Vilafranca del Penedès, 1 de juliol de 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2021

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball de gerocultor/a:

Anunci

Nota informativa

Bases convocatoria

Sol·licitud d'accés a la convocatoria

Llistat definitiu admessos i exclosos

Resolució definitiva

Acord definitiu

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  --Procés de selecció finalitzat.--

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès és una entitat pública d’àmbit local, arrelada a Vilafranca, i que es dedica a prestar serveis sociosanitaris a la comarca de l’Alt Penedès, precisa incorporar en dependència de la Direcció econòmica i de serveis generals a un/a:

Responsable de Serveis Generals

 

Es tracta d’una oportunitat de treball per a una persona que vulgui desenvolupar la seva activitat professional en una entitat que requereix polivalència, dinamisme i amb ganes de gestionar equips de treball.

Missió:

 • Coordinar i liderar les àrees pròpies de l’àmbit de serveis generals, gestionant-ne els equips professionals.

 

Funcions generals:

 • Gestió dels equips de treball, establiment de circuits i propostes de millora de les àrees amb personal propi – neteja, bugaderia i roberia-
 • Supervisió i coordinació de les àrees amb serveis total o parcialment externalitzats –cuina i manteniment-
 • Gestió de seguiment i control d’altres activitats relacionades amb la infraestructura (seguiment d’obres, seguiment i control consums energètics,...)
 • Optimització de la gestió dels recursos interns i externs, gestionant i controlant la despesa
 • Gestió administrativa: gestió contractes i pressupostos, preparació dels plecs tècnics de procediments de contractació pública necessaris
 • Garantir el correcte compliment de les obligacions normatives en les diferents àrees
 • Totes aquelles tasques pròpies de l’àrea de Serveis Generals

 

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV amb perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa
 • Condicions laborals segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Retribució d’acord l’acreditació i vàlua dels candidats/es i els paràmetres del CSSV
 • Projecció de carrera professional

 

Es requereix

 • Preferentment amb estudis universitaris relacionats o aplicables en l’àmbit competencial per desenvolupar el lloc de treball
 • Coneixements específics de la normativa higiènic-sanitària
 • Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari
 • Experiència prèvia en llocs de treball similars -sanitari/hoteleria-
 • Habilitats i experiència en gestió de persones

 

Es valora

 • Capacitat de treballar en equip
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Formació addicional relacionada amb el lloc de treball: formació específica referent a higiene i residus sanitaris
 • Coneixement de la llengua catalana

 

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans abans del dia 29 de juny de 2021.

Vilafranca del Penedès, 7 de juny de 2021

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  --Procés de selecció finalitzat.--

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès és una entitat pública d’àmbit local, arrelada a Vilafranca, i que es dedica a prestar serveis sociosanitaris a la comarca de l’Alt Penedès, precisa ampliar el departament d’informàtica amb la incorporació d’un/a:

Tècnic auxiliar en informàtica

Es tracta d’una oportunitat de treball per a una persona que vulgui compaginar aquesta feina amb d’altres o amb els estudis.

Missió:

 • Gestionar qualsevol incidència relacionada amb els sistemes d’informació del Centre; realitzat totes aquelles funcions pròpies del departament de Sistemes

 

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV amb perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata.
 • Mitja jornada, al torn de tarda, i compaginant la jornada amb la resta del servei (període vacances)
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. (aprox. 11.200€ bruts /anuals a mitja jornada)
 • Projecció de carrera professional

 

Es requereix

 • Estar en possessió d’alguns dels títols de la branca professional d’Informàtica i Comunicacions, preferentment amb les titulacions:
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat
 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil professional Informàtica aplicada a la logística.

 

Es valora

 • Capacitat de treballar en equip
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització
 • Formació addicional relacionada amb el lloc de treball
 • Coneixement de la llengua catalana
 • Coneixements de programació

 

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans.

Vilafranca del Penedès, 5 de maig de 2021

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Procés de selecció finalitzat abril 2021

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir dos llocs de treball de :

Metge/essa especialista, en geriatria -preferentment-

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització
 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat presencial
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
 • Carrera professional

 

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

 

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

 

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 7 de maig de 2021

Vilafranca del Penedès, 1 de desembre de 2020

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2021 (Febrer)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball de gerocultor/a:

Anunci

Bases de la convocatòria

Sol·licitud d'accés de la convocatòria

Llistat definitiu admesos i exclosos

Resolució definitiva gerocultors/es

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2020 (Desembre)

El CSSV inicia un concurs de mèrits extern per cobrir diversos llocs de treball de personal de neteja i bugaderia:

Anunci

Nota informativa

Bases convocatòria personal de bugaderia

Bases convocatòria personal de neteja

Sol·licitud d'accés a la convocatòria

Llistat admesos definitius i proposta de contractació de bugaderia

Llistat admesos definitius i proposta de contractació de neteja

Resolució definitiva bugader/a

Resolució definitiva netejador/a

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Procés de selecció finalitzat gener 2021

 

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir un lloc de treball per formar part de la seva plantilla:

Coordinador/a mèdic, especialista en geriatria

Missió: amb dependència jeràrquica i funcional de la Direcció assistencial té com a missió dirigir un equip de 8 metges i supervisar/avaluar els processos assistencials basats en les millors evidències científiques per a facilitar l’atenció integral a l’usuari del CSSV .

El professional que cerquem haurà de combinar l’activitat de gestió com a coordinador mèdic i com a metge especialista.

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria.
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut i d’acord amb la seva trajectòria i vàlua professional.
 • Carrera professional

 

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

 

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari
 • Capacitat de lideratge, coordinació d’equips de treball
 • Capacitat de treballar per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitats comunicatives
 • La polivalència
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

 

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 10 de gener de 2021

Vilafranca del Penedès, 1 de desembre de 2020

 

--------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

Procés de selecció finalitzat juliol 2020

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir llocs de treball de :

Metge/essa

S'ofereix

·         Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització

·         Incorporació immediata.

·         Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta

·         Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

·         Carrera professional

Es requereix

·         Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia

·         Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

·         Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari

·         Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts

·         Capacitat analítica, de planificació i d’organització

·         Capacitat i voluntat d’aprenentatge

·         Habilitat de comunicar-se amb les persones

·         Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent

·         Coneixement de la llengua catalana

 Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 29 de febrer de 2020

 

Vilafranca del Penedès, 2 de gener de 2020

---------------------------------------------------------------------------------

Procés de selecció finalitzat juliol 2020

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir 1 lloc de treball de :

Metge/essa especialista, en geriatria

S'ofereix

·         Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització

·         Incorporació immediata.

·         Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta

·         Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

·         Carrera professional

Es requereix

·         Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia

·         Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna

·         Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

·         Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari

·         Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts

·         Capacitat analítica, de planificació i d’organització

·         Capacitat i voluntat d’aprenentatge

·         Habilitat de comunicar-se amb les persones

·         Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent

·         Coneixement de la llengua catalana

 Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 29 de febrer de 2020

 

Vilafranca del Penedès, 2 de gener de 2020 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA PUBLICA DE OCUPACIÓN 2019 (Octubre)

El CSSV inicia un concurso de méritos externo para cubrir un puesto de trabajo de gerocultor/a:

Anuncio

Nota informativa

Bases categoría profesional gerocultor/a

Solicitud de acceso a la convocatoria

Listado definitivo y propuesta de contratación gerocultor/a

Resolución definitiva gerocultor/a

 

---------------------------------------------------

 

OFERTA PUBLICA DE OCUPACION 2019 (Abril)

El CSSV inicia un concurso de méritos externo para cubrir diversos puestos de trabajo:

Anuncio

Nota informativa

Bases categoría profesional gerocultor/a

Listado definitivo aspirantes admitidos y excluidos y prueba complementaria/entrevista (gerocultor/a)

Bases categoría profesional auxiliar de enfermería

Listado provisional aspirantes admitidos y excluidos y prueba complementaria/entrevista (auxiliar de enfermería)

Solicitud de acceso a la convocatoria

Listado definitivo y propuesta contratación (gerocultor/a)

Listado definitivo y propuesta contratación (auxiliar enfermeria)

Resolución definitiva gerocultor/a

Resolución definitiva auxiliar enfermeria

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Proceso de selección oferta de trebajo resuelta en fecha 11/04/2019

El Consorcio Sociosanitario de Vilafranca del Penedès, precisa cubrir 1 puesto de trabajo de:

 

Médico / a especialista, en geriatría

 

Se ofrece

 • Contrato de interinidad pendiente de convocatoria para formar parte de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuidad en la organización
 • Incorporación inmediata, a partir de marzo de 2019
 • Jornada completa más guardias con modalidad mixta
 • Condiciones laborales y retributivas según convenio de trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros De atención Primaria, Centros Sociosanitarios y Centros de Salud Mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud.
 • carrera profesional

 

se requiere

 • Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía
 • Tener la especialidad en Geriatría- preferentemente-, Medicina Familiar y Comunitaria o Medicina Interna
 • Usuario avanzado de herramientas ofimáticas

 

se valora

 • Tener experiencia profesional acreditada en el ámbito sociosanitario
 • Capacidad de trabajar en equipo, por objetivos y en protocolos establecidos
 • Capacidad analítica, de planificación y de organización
 • Capacidad y voluntad de aprendizaje
 • Habilidad de comunicarse con las personas
 • Compromiso con la organización y vocación para atender a la persona dependiente
 • Conocimiento de la lengua catalana

 

Los / las interesados ​​/ as deberán enviar su currículum a departamentrrhh@cssv.cat a la atención de la Sra. Imma García, directora de Recursos Humanos. Fecha máximo de presentación candidaturas 15 de marzo de 2019

 

----------------------------------------------- 

 

Proceso de selección oferta de trebajo resuelta en fecha 11/04/2019

El Consorcio Sociosanitario de Vilafranca, precisa cubrir 1 puesto de trabajo para formar parte de su plantilla:

 

Coordinador médico, especialista en geriatría

 

Misión: con dependencia jerárquica y funcional de la Dirección asistencial tiene como misión dirigir un equipo de 7 médicos y supervisar / evaluar los procesos asistenciales basados ​​en las mejores evidencias científicas para facilitar la atención integral al usuario del CSSV.

 

El profesional que buscamos deberá combinar la actividad de gestión como coordinador médico y como médico especialista.

 

Se ofrece

 • Contrato de interinidad pendiente de convocatoria.
 • Incorporación inmediata
 • Jornada completa más guardias con modalidad mixta
 • Condiciones laborales y retributivas según convenio de trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros De atención Primaria, Centros Sociosanitarios y Centros de Salud Mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud y de acuerdo con su trayectoria y valía profesional.
 • Carrera profesional

se requiere

 • Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía
 • Tener la especialidad en Geriatría- preferentemente-, Medicina Familiar y Comunitaria o Medicina Interna
 • Usuario avanzado de herramientas ofimáticas

se valora

 • Tener experiencia profesional acreditada en el ámbito sociosanitario
 • Capacidad de liderazgo, coordinación de equipos de trabajo
 • Capacidad de trabajar por objetivos y en protocolos establecidos
 • Capacidad analítica, de planificación y de organización
 • Capacidad y voluntad de aprendizaje
 • Habilidades comunicativas
 • La polivalencia
 • Compromiso con la organización y vocación para atender a la persona dependiente
 • Conocimiento de la lengua catalana

Los / las interesados ​​/ as deberán enviar su currículum a departamentrrhh@cssv.cat a la atención de la Sra. Imma García, directora de Recursos Humanos. Fecha máximo de presentación candidaturas 31 de marzo de 2019.

 

Vilafranca del Penedès, 22 de enero de 2019

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA PUBLICA DE OCUPACIÓN 2018 (diciembre)

El CSSV inicia un concurso de meritos externos para cubrir 1 puesto de trabajo: 

Anuncio

Nota informativa (período presentación de solicitudes)

Bases categoria profesional de gerocultor/a

Solicitud de acceso a la convocatoria

Llistado definitivo aspirantes admitidos y excluidos y prueba complementaria/entrevista (gerocultor/a)

Listado definitivo y propuesta contractación (gerocultor/a)

Resolución definitiva gerocultor/a

 

-------------------------------

 

Proceso de selección oferta de trebajo resuelta en fecha 11/04/2019

El Consorcio Sociosanitario de Vilafranca, precisa cubrir 1 puesto de trabajo para formar parte de su plantilla:

 

Médico especialista en geriatría

 

Se ofrece

 • Contrato de interinidad pendiente de convocatoria..
 • Incorporación inmediata
 • Jornada completa más guardias con modalidad mixta
 • Condiciones laborales y retributivas según convenio de trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros de Atención Primaria, Centros Sociosanitarios i Centros de Salud Mental, concertados con el Servei Català de la Salut.
 • Carrera profesional

Se requiere

 • Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina i Cirugia
 • Tener la especialidad en Geriatría, Medicina Familiar y Comunitaria o Medicina Interna
 • Usuario avanzado en ofimática

 

Se valora

 • Tener experiencia profesional acreditada en atención a la Gente Mayor, especialmente en el enfermo crónico complexo.
 • Capacidad de lideraje, coordinación de equipos de trabajo
 • Capacidad de trabajar por objetivos y en protocolos establecidos
 • Capacidad analítica, de planificación y de organización
 • Capacidad y voluntad de aprenendizaje
 • Habilidad de comunicarse con las personas
 • Compromiso con la organización y vocación para atender a la persona dependiente
 • Conocimiento de la lengua catalana

 

Los/las interesados/das tendrán  que enviar su currículo a departamentrrhh@cssv.cat a la atención de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humanos. Fecha límite de presentación candidaturas 31 de diciembre de 2018.

 

Vilafranca del Penedès, 6 de novembre de 2018

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA PUBLICA DE OCUPACIÓN 2018 (Octubre)

El CSSV inicia un concurso de méritos externo para cubrir diversos puestos de trabajo: 

Anuncio

Nota informativa (periodo de presentación de solicitudes)

Bases categoría profesional de enfermero/a

Bases categoría profesional de auxiliar de farmacia

Bases categoría profesional de fisioterapeuta

Solicitud de acceso a la convocatoria

Listado definitivo aspirantes y propuesta (Enfermero/a)

Listado definitivo aspirantes y propuesta (Auxiliar farmacia)

Listado aspirantes admitidos y pruebas complementarias/entrevista (Fisioterapeuta)

Resolución (Enfermero/a)

Resolución (Auxiliar de farmacia)

Listado definitivo aspirantes y propuesta (fisioterapeuta)

Resolución gerente (fisioterapeuta)

-------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA PUBLICA DE OCUPACIÓN 2018

 

El CSSV inicia un concurso de méritos externo para cubrir varios puestos de trabajo:

 

Anuncio

Nota informativa (período de presentación de solicitudes)

Bases categoria profesional de gerocultor/a

Bases categoria profesional de limpiador/a

Solicitud de acceso a la convocatoria

Listado definitivos y resultados - limpiador/a

Resolución - limpiador/a

Llistado definitivos y resultados - gerocultor/a

Resolución - gerocultor/a

 

--------------------------------------------------

 

Proceso de selección oferta de trebajo resuelta en fecha 11/04/2019

El Consorcio Sociosanitario de Vilafranca, precisa cubrir 1 puesto de trabajo para formar parte de su plantilla:

 

Médico/a, especialista en geriatria

 

Se ofrece

 • Contrato de relevista y perspectiva de continuidad a su finalización.
 • Incorporación septiembre de 2018
 • Jornada completa más guardias localizables
 • Condiciones laborales y retributivas según convenio de trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros de atención Primaria, Centros Sociosanitarios y Centros de Salutd Mental, concertados con el Servei Català de la Salut.
 • Carrera profesional

Se requiere

 • Estar en possessión del título de Licenciado en Medicina y Cirugia
 • Tener la especialidad en Geriatria, Medicina Familiar y Comunitaria o Medicina Interna
 • Usuario avanzado de herramientas ofimáticas

Se valora

 • Tener experiencia profesional acreditada en atención a la Gente Grande, especialmente en el enfermo crónico complejo.
 • Capacidad de liderazgo, coordinación de equipos de trabajo
 • Capacidad de trabajar por objetivos y en protocolos establecidos
 • Capacidad analítica, de planificación y de organización
 • Capacidad y voluntad de aprendizaje
 • Habilidad de comunicarse con las personas
 • Compromiso con la organización y vocación para atender a la persona depenendiente
 • Conocimiento de la lengua catalana

Los/las interesados/das tendrán que enviar su currículum a  departamentrrhh@cssv.cat a la atención de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humanos. Fecha máxima de presentación candidaturas 20 de agosto de 2018.

Se ha ampliado el plazo de presentación de candidaturas hasta el dia 28 de septiembre.

 

Vilafranca del Penedès, 29 de mayo de 2018

 

-----------------------------------------------------

OFERTA PÚBLICA DE OCUPACIÓN

El CSSV inicia un concurso de meritos externo para cubrir ocho puestos de trabajo de gerocultor/a:

Anuncio

Bases

Solicitud de acceso a la convocatoria

Nota informativa

Lista provisional de candidatos/as admitidos/excluidos

 

-------------------------------------------------------------

Proceso de selección oferta de trabajo resuelta el 13/11/2017.

Oferta de trabajo abierta 06/10/2017: Médico/a

Plazo de entrega de solicitudes: 31/10/2017

-----------------------------------------------------------

Finalizado el plazo de entrega de solicitudes el 29/09/2017

Oferta de trabajo abierta el 07/09/2017.

El Consorcio Sociosanitario de Vilafranca, precisa cubrir un puesto de trabajo de:

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/VA

Perfil: gestión de la contratación pública y otros ámbitos, con dependencia directa a Gerencia

Misión: ser la persona referente en el desarrollo de les tareas técnicas relacionadas con los procedimientos administrativos que tenga que realizar el CSSV en cumplimiento de la Ley de contratos del Sector Público la Ley 19/2014 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y otros ámbitos del CSSV

Se ofrece

 • Contrato laboral temporal, con perspectiva de continuidad.
 • Tiempo parcial: 5 horas/diarias, turno mañana. Posibilidad de ampliación de jornada según evolución.
 • Sueldo según convenio: 1r Convenio Colectivo de trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros de Atención Primaria, Centros Sociosanitarios y Centros de Salud Mental, Concertados con el Servicio Catalán de la Salud y en función a la valía de la persona candidata
 • Formación continuada
 • Proyección de promoción profesional según evolución de las funciones y las responsabilidades que se vayan logrando.
 • Incorporación inmediata

 

Funcions i tasques

Ámbito Contratación Pública

 • Responsable de la elaboración de los pliegos técnicos de los procedimientos que haya de sacar el CSSV con la colaboración técnica del personal del CSSV referente en el ámbito del procedimiento concreto o personal externo
 • Responsable de la elaboración del informe técnico de evaluación de las ofertas presentadas con la colaboración técnica del personal del CSSV referente en el ámbito del procedimiento concreto
 • Archiivar y custodiar toda la documentación, física y informática, relacionada con los procedimientos
 • Definir calendario de los procedimientos, convocar componentes de las correspondientes mesas...

Éstas funciones y tareas se llevaran a cabo con la colaboración y el soporte del Servicio Agregado de Contrataciones Administrativas del Consorcio -SACAC- para consultas y documentación jurídicoadministrativas relacionadas con los procedimientos

 • Persona referente con los seguimientos de los procedimientos: cuadro de seguimiento al alcance del Comité de Dirección con actualitzación del estado. Publicación y actualitzación de la información de los diferentes procedimientos según marca la Ley de transparencia

 

Otros Ámbitos

 • Persona referente en velar por la publicación de la documentación actualizada de los diferentes ámbitos (jurídico, económico, presupostário, contratación, laboral...) según lo que marca la Ley 19/2014 de transparéncia. Seguimiento, formatos estándares.
 • Elaboración de protocolos, circuitos... a petición de Geréncia relacionados con cualquier ámbito del CSSV, con la colaboración técnica del personal del CSSV referente en el ámbito del documento concreto
 • Redacción de documentación/informes asociados a la Geréncia
 • Velar por el seguimiento del plan de inversiones anual del CSSV: a partir del cuadro de inversiones aprobado, tendrá que velar por su seguimiento, a nivel de estado de ejecución, económico, tipo de procedimiento a aplicar. ...Presentación del seguimiento trimestral a Geréncia
 • Archivar y custodiar toda la documentación, física y informática, relacionada con el Plan de inversiones
 • Otras funciones inherentes en el puesto de trabajo

 

Se requiere

 • Estar en posesión del título de ciclo formativo grado superior o formación profesional equivalente de la família de Administració y Gestión, o titulación superior relacionada (derecho...)
 • Dominio avanzado del programario Office (Word, Excel, i Power Point)
 • Nivell C de catalán o nivel superior
 • Incorporación inmediata

 

Se valorará

 • Formación complementária con las funciones de arriba descritas
 • Persona autónoma, discreta i habituada a trabajar con información confidencial
 • Capacidad de trebajar en equipo, por objectivos y en protocolos establecidos
 • Capacidad analítica, de planificación y de organizaación
 • Capacidad y voluntad de aprendizaje
 • Habilidad de comunicar se con las personas
 • Compromiso con la organización

 

Los/las interesados/das tendrán que enviar su currículum a http://www.cssv.es/treballa-amb-nosaltres/ a la atención de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humanos.

Fecha máxima de entrega de candidaturas 29 de setembre de 2017.

Todas las candidaturas seran tratadas con la confidencialidad correspondiente y de acuerdo con la Ley de Protección de Datos.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Oferta de trabajo abierta 25/11/2016: Médico/ca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Finalizado el plazo de entrega de las solicitudes.

El CSSV inicia un concurso de méritos para cubrir varios puestos de trabajo:

Anuncio

Bases:

Solicitud de acceso a la convocatoria

LISTADOS PROVISIONALES ASPIRANTES ADMITIDOS:


------------------------------------------------------------------------------------------------------